Pages

Friday, February 18, 2011

Personality and Learning Style of Gifted Children


Artikel 1 - Personality Types of Gifted Children
Sumber :  http://www.suite101.com/content/6-personality-types-of-gifted-children-a101380
Pada tahun 1988, suatu kajian mengenai jenis personaliti kanak-kanak pintar telah dijalankan oleh George Betts dan Maureen Neihert. Hasil kajian mendapati terdapat 6 jenis personaliti kanak-kanak pintar dan berbakat. Pengelasan tersebut dibuat berdasarkan tingkah laku, perasaan dan keperluan khas kanak-kanak pintar. Mereka perlu diperhatikan, difahami dan dilayan dengan betul oleh ibu bapa bagi memastikan kanak-kanak tersebut membesar dengan sempurna sekaligus mencapai potensi sebenar mereka. Enam jenis personaliti tersebut ialah kejayaan kanak-kanak pintar terutama dari segi akademik. Mereka dilihat sebagai seorang yang berjaya di sekolah. Di rumah pula, mereka begitu berdikari dan boleh diharapkan dalam segenap perkara. Ciri yang kedua pula ialah cara kanak-kanak pintar menghadapi cabaran. Mereka selalunya kreatif dalam menyelesaikan masalah. Ciri-ciri seterusnya ialah sikap tidak suka menonjol, tidak mahu meneruskan pengajian, sering dipandang serong dan sikap autonomi yang ada pada kanak-kanak pintar itu sendiri. Secara keseluruhan artikel ini menyenaraikan pengelasan jenis personaliti berdasarkan bidang yang tidak begitu relevan dipraktikkan pada zaman sekarang.


Artikel 2 - Characteristics, Personality and Learning Style of Giftedness
Sumber : http://www.gifteddevelopment.com/What_is_Gifted/characgt.htm
Ibu bapa merupakan golongan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan tugas menilai kepintaran seseorang kanak-kanak. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, terdapat 83% daripada kanak-kanak yang dikatakan pintar oleh ibu bapa memenuhi 3/4 daripada ciri-ciri yang dikehendaki berdasarkan skor karakter yang menunjukkan bacaan sekurang-kurangmya 120 IQ.  Terdapat juga 95% daripada mereka yang menunjukkan kepintaran sekurang-kurangnya dalam satu bidang tetapi menunjukkan peningkatan dalam pembangunan 'asynchronous'. Namun mereka didapat kelemahan dalam bidang-bidang lain menjejaskan skor IQ.  Di antara ciri-ciri personaliti dan cara pembelajaran pintar adalah seperti berikut; seorang yang bijak dalam berfikir dan memberikan sebab terhadap sesuatu yang berlaku, dapat menyerap ilmu dengan pantas, mempunyai kemahiran kosa kata yang meluas, mempunyai memori yang kuat, sekiranya berminat dengan sesuatu, mereka akan memberi tumpuan, sensitif, mementingkan kesempurnaan, dan mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi.


Artikel 3 - Perfectionism in Gifted Children
Sumber : http://iag-online.org/perfect.htm
Kanak-kanak yang pintar seringkali dilihat sebagai seorang yang mengutamakan kesempurnaan. Walaubagaimanapun ibu bapa, para pendidik dan penyelidik mempunyai telahan tersendiri mengenai maksud mementingkan kesempurnaan dan apakah kesan-kesan dari sikap tersebut terhadap perkembangan minda kanak-kanak pintar. Apabila sikap mementingkan kesempurnaan dilihat sebagai lambang kejayaan dan pahit manis sesorang berusaha untuk mencapai sesuatu, secara tidak langsung menjadikan sikap ini sebagai motivasi bagi kanak-kanak pintar dalam mengejar impian dan matlamat hidup mereka.  Pada masa yang sama juga, sikap terlalu mementingkan kesempurnaan cenderung memberi kesan negatif seperti sering menyalahkan diri sendiri, selalu menanggungkan kerja, mengelak dari berdepan dengan cabaran dan terlalu takut dengan kegagalan. Keperluan untuk menjadi sempurna juga memberi kesan kepada kegelisahan, kemurungan dan kesukaran memjalinkan hubungan. Memandangkan kanak-kanak pintar berisiko tinggi mengalami kesan-kesan negatif tersebut, ibu bapa dan guru-guru perlulah lebih memahami dan mengeksploitasikan sikap mementingkan kesempurnaan tersebut ke jalan yang betul.


Artikel 4 - Characteristics, Personality and Learning Style of Giftedness
Sumber : http://www.gifteddevelopment.com/What_is_Gifted/characgt.htm
Ibu bapa merupakan golongan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan tugas menilai kepintaran seseorang kanak-kanak. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, terdapat 83% daripada kanak-kanak yang dikatakan pintar oleh ibu bapa memenuhi 3/4 daripada ciri-ciri yang dikehendaki berdasarkan skor karakter yang menunjukkan bacaan sekurang-kurangmya 120 IQ.  Terdapat juga 95% daripada mereka yang menunjukkan kepintaran sekurang-kurangnya dalam satu bidang tetapi menunjukkan peningkatan dalam pembangunan 'asynchronous'. Namun mereka didapat kelemahan dalam bidang-bidang lain menjejaskan skor IQ.  Di antara ciri-ciri personaliti dan cara pembelajaran pintar adalah seperti berikut; seorang yang bijak dalam berfikir dan memberikan sebab terhadap sesuatu yang berlaku, dapat menyerap ilmu dengan pantas, mempunyai kemahiran kosa kata yang meluas, mempunyai memori yang kuat, sekiranya berminat dengan sesuatu, mereka akan memberi tumpuan, sensitif, mementingkan kesempurnaan, dan mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi.


Artikel 5 - Personality and Cognitive Learning 
Sumber : http://www.cty.jhu.edu/research/topical2.html
Selama lebih daripada 40 tahun, para penyelidik telah mengkaji ciri-ciri personaliti dan pembelajaran secara kognitif oleh murid yang pintar dalam bidang akademik dan intelektual yang membezakan mereka dari murid biasa. Bidang kajian ini sangat penting bagi memastikan ciri-ciri yang ditunjukkan berhubungkait dengan pencapaian peringkat yang tinggi, perbezaan jantina dalam pencapaian matematik dan  sains serta keupayaan dan pencapaian. Begitu juga dengan pembolehubahan  sosial dan emosional dalam jangka masa yang panjang. Pembelajaran secara kognitif boleh didefinisikan sebagai sikap yang unik yang dimiliki oleh murid untuk memproses maklumat. Hal ini telah dibincangkan secara meluas dan kajian dibuat dalam usaha untuk memahami sama ada mereka yang pintar ini berbeza cara pembelajarannya dengan murid biasa atau memberikan respon yang berbeza ketika belajar. Terdapat banyak penulisan membincangkan mengnai keperluan dalam menguasai cara pembelajaran yang betul supaya segala persekitaran yang terlibat di dalam bilik darjah dapat dikaitkan dengan cara para pendidik mengasah bakat setiap anak murid mereka bagi meningkatkan kefahaman serta konsep belajar sendiri.

0 comments:

Post a Comment