Pages

Saturday, February 19, 2011

Creativity and Thinking Skills for the Gifted


Artikel 1 - How to Identify Creativity In Gifted Children


Source : http://www.brighthub.com/education/special/articles/41762.aspx
Kreativiti merupakan aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh kanak-kanak pintar. kreativiti dinyatakan dalam bentuk kelancaran imaginasi. Kanak-kanak pintar ini mengembangkan idea mereka dengan usaha mereka sendiri. Bermula dengan sebuah idea, kanak-kanak pintar berjaya mengembangkannya ke idea-idea yang lain dengan menggunakan kreativiti mereka. Fokus kanak-kanak pintar ini juga lebih menjurus kepada kesempurnaan dalam menyelesaikan tugasan yang diberi. Kanak-kanak pintar juga mempunyai sikap ingin tahu yang sangat tinggi dan berminat untuk mempelopori idea-idea baru. Pemikiran kreatif ini digambarkan melalui kebijaksanaan kanak-kanak mencipta idea-idea baru berdasarkan idea-idea sedia ada. Kanak-kanak pintar yang kreatif mempunyai pelbagai pandangan menngenai sesuatu isu dan tidak teragak-agak untuk bertanyakan 'bagaimana jika'. Antara aktiviti-aktiviti yang memerlukan daya kreativiti adalah 'brainstorming'. Aktiviti merupakan teknik yang efektif yang boleh digunakan oleh guru-guru bagi memantapkan kreativiti murid pintar.


Artikel 2 - Creativity in Young Children

Source : http://www.ericdigests.org/pre-9211/young.htm
Artikel ini mengulas dengan lebih terperinci mengenai beberapa perkara berkaitan dengan betapa pentingnya kajian dilakukan bagi mengesan kepintaran di peringkat awal kanak-kanak. Hal ini kerana kreativiti dalam membantu murid dalam pelbagai penyelesaian masalah. Menurut penulis, kreativiti merupakan sebagai sebuah proses, produk atau pun individu yang terhasil dari proses interpersonal dan intrapersonal. Bagi kanak-kanak, kreativiti berfokus kepada proses perkembangan idea. Artikel ini turut membicarakan mengenai perlakuan kreatif di peringkat awal kanak-kanak dan kanak-kanak di peringkat sekolah rendah, tindakan yang boleh diambil oleh guru, kesan terhadap kreativiti seseorang murid dan juga peranan orang dewasa dalam menggalakkan kreativiti di kalangan kanak-kanak. Bagi kanak-kanak yang belum memasuki alam persekolahan, sikap ingin tahu terhadap orang dan keadaan sekeliling merupakan fenomena biasa. Apabila kanak-kanak ini sudah menempuh alam persekolahan, mereka mula mendapat pelbagai jawapan kepada pertanyaan mereka sebelum ini. Mereka juga dibantu oleh daya imaginasi. di sinilah tugas guru untuk memupuk sikap kreativiti mereka di dalam menyelesaikan pelbagai persoalan tersebut. Guru yang bijak dapat merangka kurikulum yang memberi peluang kepada murid-murid untuk mengembangkan kreativiti mereka. Peranan orang dewasa dalam menggalakkan perkembangan nilai kreatif kanak-kanak dapat dilihat dengan menyediakan persekitaran yang baik. Konklusinya, artikel ini memaparkan usaha kanak-kanak, guru dan orang dewasa bersama-sama memastikan kanak-kanak dapat membesar dengan nilai kreativiti dalam diri mereka.

Artikel 3 - Fostering Academic Creativity

Source : http://www.kidsource.com/kidsource/content/academic_creativity.html
Apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti akademik?. Kreativiti akademik bermaksud cara pemikiran, pembelajaran dan memproses maklumat mengenai subjek di sekolah seperti sains, mathematik dan sejarah. Apabila kita mempunyai sikap kreatif terhadap sesuatu perkara, kita akan merasa teruja dalam melakukannya. Pemikiran dan pembelajaran yang kreatif melibatkan keupayaan seperti penilaian terhadap masalah yang bakal timbul, perkara yang tidak konsisten dan elemen yang tiada, output yang berbeza dari segi kelancaran, fleksibiliti, originaliti dan penjelasan, dan redefinisi. Pembelajaran yang kreatif datang secara semulajadi yang terjadi apabila manusia menjadi semakin ingin tahu dan teruja. Kanak-kanak lebih suka untuk belajar dengan cara yang kreatif berbanding dengan mengingati maklumat yang diberi oleh guru atau ibu bapa. Mereka juga mampu belajar dengan lebih cepat dan baik. Artikel ini lebih banyak menumpukan definisi dan cara mempraktikkan kreativit ke atas pembelajaran kanak-kanak dari mengupas dengan lebih lanjut hubungan kreativiti dan kanak-kanak pintar.

Artikel 4 - Creativity as an Elusive Factor

Source : http://www.cfge.wm.edu/Gifted%20Educ%20Artices/Creativity.html
Kreativiti merupakan faktor yang tidak dapat dipastikan hubungannya dengan kepintaran seseorang. Kebanyakan penyelidik juga mendapati bahawa kreativiti merupakan salah satu komponen penting yang perlu dimiliki oleh murid pintar. Namun, kebanyakan murid pintar mengalami kurang keupayaan dalam mewujudkan kreativiti dan realitinya tidak ramai mereka yang mempunyai IQ yang tinggi merupakan seorang yang kreatif.  Oleh itu, apakah definisi sebenar kreativiti dan bagaimanakah caranya bagi memupuk nilai tersebut ke dalam diri murid pintar? Pendapat mengenai kreativiti telah berubah dari masa ke semasa melalui penyelidikan dan aplikasi strategi pemikiran kreatif. Pandangan mengenai kreativiti melalui sudut psikologi berpusat kepada pendapat bahawa kreativiti berkembang dari minat yang mendalam kepada penyamaaan kreativiti dengan aktualisasi diri yang seterusnya membawa kepada kapasiti menghubungkaitkan perkara-perkara lain. Penyelidikan yang lebih spesifik menunjukkan bahawa kreativiti berfokus kepada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bahawa personaliti yang kreatif sebagai asas kepada tingkah laku yang kreatif. Ciri-ciri seperti berdikari, dan suka menyahut cabaran membentuk personaliti yang kreatif. 

Artikel 5 - Developing Creativity in Gifted Children


Source : http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/hennesse.html
Tujuan utama artikel  ini ditulis adalah bagi menggalakkan nilai kreativiti dalam diri murid pintar. Terdapat juga para penyelidik yang berpendapat bahawa mereka yang mempunyai tahap IQ yang tinggi tidak semestinya memiliki nilai kreativiti dalam diri mereka. Namun, sudah menjadi kemestian bagi kanak-kanak pintar untuk membesar sebagai seorang yang kreatif terutama di dalam bidang seni dan juga sains. Sekiranya kanak-kanak yang pintar menyedari potensi mereka sebagai seorang yang kreatif, tumpuan yang lebih perlu diberikan untuk menggalakkan perkembangan mereka di dalam kelas. Walaubagaimanapun, kreativiti bukanlah sesuatu yang boleh dieksploitasikan dengan mudah. Kajian secara empirik oleh para penyelidik yang pakar dalam bidang psikologi sosial menyatakan bahawa terdapat hubungan secara langsung di antara orientasi motivasi yang diberikan kepada murid dalam menyelesaikan sesuatu tugasan dan kebarangkalian bagi mereka untuk menjadi kreatif, dengan persekitaran yang membentuk orientasi motivasi. Kepintaran dapat dipupuk sekiranya persekitaran adalah sesuai untuk interaksi yang berkesan antara individu dan keadaan sekeliling. Strategies and Method for Teaching the Talented

Artikel 1 - Educational Options and Issues of Gifted Children
Sumber : http://giftedkids.about.com/od/educationoptions/u/education.htm
Menurut Bainbridge, murid-murid pintar merupakan golongan yang memerlukan bantuan khusus. Hal ini bermaksud, mereka memerlukan kurikulum pendidikan yang berbeza dari murid biasa berdasarkan keperluan intelektual, sosial dan emosional mereka. Seperti juga murid-murid biasa, perkembangan minda murid pintar juga akan terbantut dan gagal mencapai potensi mereka yang sebenar sekiranya tidak disokong oleh kurikulum yang betul. Artikel ini turut menyenaraikan tiga perkara utama yang menjadi nadi perkembangan minda murid pintar iaitu; 'Schooling Option', 'Extracurricular Enrichment Opportunities' dan 'Motivation and Underachievement'. Majoriti ibu bapa menghantar anak mereka ke sekolah kerajaan atau sekolah awam. Namun begitu, kurikulum yang dilaksanakan di sekolah awam kadang-kala tidak menepati keperluan tahap murid pintar. Oleh itu, terpdapat pilihan lain bagi murid pintar untuk meneruskan pengajian mereka iaitu dengan 'home-schooling', sekolah swasta dan juga 'grade-skipping'. Artikel ini memberikan cadangan dan inisiatif yang boleh diambil sebagai rujukan kepada sistem pendidikan negara bagi menyelesaikan dilema yang dihadapi oleh para pendidik dalam mencurahkan ilmu pengetahuan kepada murid pintar.


Artikel 2 - Effective Techniques
Sumber :  http://www.terra.es/personal/asstib/articulos/profes/profes2.htm
Murid yang belajar secara visual seringkali melibatkan sintesis,sistem yang kompleks, penaakulan induktif, aktif menggunakan imaginasi dan sebagainya. Murid-murid pintar menggunakan kedua-dua bahagian otak kanan dan kiri. Di antara aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan murid-murid pintar adalah visual pemadanan 'puzzle', transformasi visual, mengikut lakaran dan sebagainya. Murid-murid yang belajar secara visual dapat mengingati apa yang mereka lalui sendiri. Maka, pembelajaran menggunakan bahan manipulatif adalah amat kritikal. Di dalam artikel ini juga diberikan beberapa situasi yang bagus untuk digunakan oleh guru-guru kepada murid-murid yang belajar secara visual. Antaranya, menggunakan peralatan visual, bahan konkrit, berfikir sebelum berimaginasi, mengelakkan dari mengulangi dengan terlalu banyak, menggunakan komputer dan sebagainya. Pada pendapat saya, guru haruslah menggunakan pendekatan terkini semasa mengajar bagi mengelakkan murid pintar yang belajar secara visual ini dapat belajar dengan sempurna.


Artikel 3 - Meeting the Need of Gifted Students in the Regular Classroom
Sumber : http://www.teachersfirst.com/gifted/strategies.html
Apakah yang membuatkan nurid pintar berbeza dari murid-murid lain di dalam kelas? Mungkin keupayaan murid pintar itu sendiri dalam menyerap, memproses dan mengaplikasikan maklumat dengan mudah dan cepat. Cadangan-cadangan  berikut dapat membantu memperbaiki keadaan persekitaran pembelajaran yang lebih mencabar serta menggalakan perkembangan minda murid pintar. Yang pertama ialah dengan melakukan projek aktiviti yang bersifat bebas. Murid pintar cenderung untuk mempunyai lebih banyak masa di dalam kelas memandangkan mereka berupaya menyiapkan tugasan dengan lebih cepat. Oleh itu, gunakanlah waktu terluang ini dengan membenarkan mereka mengembangkan minat mereka dalam topik yang sedang dipelajari. Keduanya, melibatkan murid-murid pintar menyertai pertandingan akademik. Selain itu, rangka aktiviti penggayaan bersama murid pintar. Reka tugasan atau projek yang melampaui tahap kemampuan murid biasa. Jangan sesekali menjadikan murid pintar sebagai tutor atau membantu tugas guru. Sebaliknya, carilah mentor yang boleh membimbing mereka ke arah bidang yang diminati. Artikel ini banyak membantu golongan pendidik dalam memilih cara yang terbaik mendidik murid-murid pintar.


Artikel 4 - Strategies for teaching gifted students
Sumber :  http://www.azagt.org/teaching-gifted.html
Bak kata orang, kanak-kanak yang pintar mampu menjaga diri sendiri. Namun, Leta Hollingworth percaya sebaliknya. Bagi beliau, murid yang pintar sebenarnya memerlukan perhatian yang lebih dan persekitan pembelajaran yang sesuai bagi mencapai potensi sebenar mereka. Dari tahun ke tahun, beliau telah melakukan kajian dan penyelidikan mengenai strategi yang sesuai untuk mengajar kanak-kanak pintar. Kajian ini kemudiannya diterjemahkan ke dalam bentuk buku. Menurut beliau juga, adalah sangat penting bagi ibu bapa untuk berupaya mengesan kepintaran anak mereka seawal usia. Beliau turut menyarankan agar murid pintar harus ditempatkan bersama murid pintar yang lain berbanding meletakkan murid pintar bersama murid biasa. Hal ini kerana, bagi Hollingworth, pergaulan seharian adalah nadi kepada cara beliau mengajar murid-murid pintar. Murid-murid pintar ini dibiarkan mengemudi proses pengajaran dan pembelaran yang biasanya dilakukan oleh guru kepada murid-murid biasa. Beliau turut merasakan bahawa murid pintar akan mendapat manfaat sekiranya diuji dengan cabaran yang lebih dalam kehidupan mereka. Bagi melengkapkan persediaan mereka, kurikulum yang dilaksanakan ke atas mereka mestilah merangkumi pengalaman pembelajaran berdasarkan isu-isu yang biasa dialami oleh orang dewasa. Tuntasnya, artikel ini lebih banyak mengutarakan pandangan dan pengalaman peribadi penulis.


Artikel 5 -Teaching Gifted Children
Sumber :  http://www.creativeteaching.org/teaching_gifted_children.htm
Murid pintar memerlukan pendidikan khas. Para pendidik harus menyedari bahawa murid pintar memerlukan pengalaman belajar yang dirangka khas untuk mereka dan guru hendaklah memantau proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan sebegini dapat mewujudkan persekitaran yang mampu memaksimumkan kemampuan murid. Guru juga diperlukan untuk menyediakan cabaran-cabaran tertentu bagi meningkatkan prestasi murid penting. Dengan berpandukan elemen-elemen kurikulum iaitu, kandungan, proses dan produk, guru dapat menunjukkan pendekatan yang berbeza dalam menilai apa yang dipelajari, bagaimana untuk mempelajari dan bagaimanakah caranya murid-murid mendemonstrasi ape yang telah mereka pelajari. Elemen kandungan dalam kurikulum sekolah merupakan idea, kosep, informasi dan fakta. Kandungan dan proses pembelajaran boleh dimodifikasikan supaya lebih kompak. Modifikasi proses pembelajaran pula merupakan aktiviti yang perlu dirangka berdasarkan keperluan intelektual murid pintar. Penggunaan kaedah pertanyaan, eksplorasi aktif dan soalan yang bertaraf pemikiran yang tinggi. Modifikasi produk pula adalah dengan menggalakkan murid memberi demonstrasi mengenai apa yang telah mereka pelajari dalam erti kata menambah ilmu pengetahuan, kreativiti dan kebolehan memanipulasi idea. Hasil pembelajaran mereka seharusnya melibatkan permasalahan sebenar. Fokus utama adalah cara mereka mensintesis maklumat dan bukannya rumusan maklumat yang diperolehi. Ketiga-tiga elemen ini merupakan intipati utama yang menjadi olahan penulis.

Appropiate Curriculum for Talented Learner

Artikel 1 - Effective Curriculum and Instructional Models for  Talented Student
Sumber : http://www.sagepub.com/upm-data/7158_tassel_ch_1.pdf
Kebanyakan orang tertarik dengan isu kurikulum yang sesuai yang perlu dilaksanakan bagi murid pintar. Tujuan artikel ini ditulis adalah bagi mempersembahkan kurikulum yang efektif dan model pembinaan yang perlu menjadi asas kepada proses pengajaran dan pembelaharan murid pintar serta bagi membincangkan kerelevenan perlaksanaan kurikulum tersebut pada situasi persekolahan masa kini. Van-Tassel-Baska menekankan supaya kurikulum bagi murid-murid pintar mengandungi kedua-dua strategi pemecutan (acceleration) dan penggayaan (enrichment). Passon (1982) pula menetapkan 7 prinsip dalam kurikulum iaitu kenal, proses, produk, gelagat dan penilaian. 3 model dalam pembentukan kurikulum ialah The Content Method, The Process/Product Research Method dan The Epistemological Concept Method.  Dalam model yang pertama pelbagai bentuk masalah, tajuk dan buku digunakan. Model yang kedua pula menekankan kemahiran menyiasat secara saintifik dan sosial untuk membina hasil yang berkualiti. Ia menggunakan model kolaborasi yang melibatkan guru dan murid sebagai satu pasukan. Model yang terakhir pula berfokus kepada murid-murid yang berbakat, kefahaman dan menghargai sistem ilmu itu sendiri berbanding segmen individu. Pada hemat saya, ketiga-tiga model ini penting dan perlu diselusuri oleh guru.

Artikel 2 - Javits Program Supports High-ability Learners From Under-represented Populations
Sumber : www.nagc.org/uploadedFiles/Advocacy/javits_fact_sheet_(2007).doc
The Jacob Javits Gifted & Talented Students Education Act (Javits) merupakan satu badan yang menyokong pembangunan murid pintar dan berbakat. Javits telah menyediakan beberapa program seperti Project Athena, Scientist - in-Schools (SIS), Project M3 (mentoring Mathematical Minds), Project Breakthrough and Project SAIL (Students' Active Interndisciplinary Learning). Project Athena menggunakan instrumen penilaian yang baru dan pelbagai kriteria untuk mengenalpasti murid-murid pintar. SIS pula menggabungkan latihan-latihan kepada para guru dan penambahan dalam pengetahuan sains. Projek Breakthrough digunakan sebagai kurrikulum pendekatan tambahan pengetahuan sains dan sosial yang menggunakan pendekatan asas penyelesaian dan inkuiri. Project M3 dijalankan bagi melihat pencapaian 'mathematic and attitude' kepada murid-murid terpilih. Project SAIL menumpukan kepada pengarahan matematik yang sangat tersusun, pembinaan konsep pada kerja terdahulu, dan murid-murid yang bijak terpaksa menunggu kuumpulan mereka menyiapkan tugasan sebelum mereka melakukan tugasan berikutnya. Program yang terakhir sekali ialah Program CHAMPS (Creating High Achievement in Mathematics, Problem-solving, and Science). Program komprehensif ini mengenalpasti dan memberi perkhidmatan kepada pelajar dan latihan penggunaan di sekolah-sekolah yang lemah. Namun, penulisan ini tidak pula menyentuh dan memfokus sepenuhnya kepada murid-murid pintar. Program yang dilakukan juga tidak dapat dibuat secara khusus kepada murid-murid pintar kerana kadangkala ia tutur melibatkan pelajar-pelajar biasa.

Artikel 3 - Modifying Regular Classroom Curriculum for Gifted and Talented Students
Sumber : http://www.prufrock.com/client/client_pages/Modfying_Curriculum.cfm
Ramai para pendidik yang berpengalaman dalam pengubahsuaian kurikulum biasa kepada kurikulum yang memenuhi keperluan murid yang kurang berkebolehan. Namun, pendidik biasanya tidak berpengelaman dalam mengendalikan murid yang berkeupayaan tinggi. Murid yang pintar selalunya menyenangkan. Walaubagaimanapun, mereka juga boleh menjadi seorang yang begitu mendesak, tidak sabar, terlalu mementingkan kesempurnaan, kelakar dan terganggu. Selain itu, bagi para pendidik tidak menerima latihan yang mencukupi berhubung dengan isu yang berkaitan dengan murid pintar. Kebanyakan pendidik turut menganggap bahawa perkhidmatan yang diberi kepada murid pintar adalah bersifat elit. Namun begitu, murid pintar juga seperti murid-murid lain di mana mereka berminat untuk mempelajari sesuatu yang baru setiap hari. Objektif utama dalam pengubahsuaian kurikulum sedia ada kepada yang lebih sesuai untuk murid pintar adalah bagi memenuhi kebolehan pembelajaran murid pintar yang melebihi taraf biasa bagi murid sebaya dengan mereka dan juga menyediakan masa dan sumber yang dapat dimanfaatkan oleh murid dalam mengejar minat di bidang masing-masing. Secara total, artikel ini lebih menjurus kepada pengubahsuaian kurikulum lama berbanding memberi pendekatan baru yang lebih sesuai dipraktikkan ke atas murid pintar.

Artikel 4  - Quality Curriculum and Instruction for Highly Able Students
Sumber : http://findarticles.com/p/articles/mi_m0NQM/is_2_44/ai_n13783932/?tag=content;col1
Tiada kurikulum yang benar-benar memenuhi keperluan murid pintar yakni mereka yang lebih bijak dalam satu atau lebih bidang. Terdapat kepelbagaian situasi atau keadaan pada murid-murid pintar seperti kurang tumpuan, Sindrom Asperger's dan sebagainya. Kepelbagaian bangsa, budaya dan jantina menyumbang kepada isu menghasilkan kurikulum yang sesuai kepada mereka. Terdapat juga perkaitan yang sangat rapat di antara kurikulum dan keadaan di mana mereka belajar untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran mereka berjalan dengan konsisten. Tiga pendekatan yang munsabah dalam menghasilkan kurikulum yang baik ialah penentuan ciri-ciri kurikulum dan arahan, penjelajahan terhadap keperluan murid-murid pintar dan kefahaman para guru untuk mengadaptasi kepelbagain murid-murid pintar. Ciri-ciri kurikulum yang baik adalah seperti menumpukan sepenuh perhatian terhadap fakta, konsep, prinsip, kemahuan dan sikap profesional menyediakan peluang kepada murid secara efektif dan kognitif, meletakkan murid dalam situasi pembelajaran dan pengajaran yang realiti. Selain itu, penghasilan kurikulum yang baik juga mengambil kira cabaran yang diutamakan, pemupukan sikap ingin tahu dan minat yang mendalam. Agak sukar memilih kurikulum yang paling sesuai tetapi sekurang-kurangnya kita dapat memenuhi hampir 90% dari keperluan mereka. 

Artikel 5 - What to Look for in a Good Gifted Program
Sumber : http://giftedkids.about.com/od/educationoptions/a/criteria.htm
Kebanyakan ibu bapa kepada kanak-kanak pintar berasa keliru sama ada sekolah awam mampu menyediakan pendidikan yang sejajar dengan keperluan anak pintar mereka. Adakah mereka terus menghantar anak mereka ke sekolah biasa atau mencari sebuah sekolah swasta. Sudah menjadi kebiasaan ibu bapa akan berpendapat bahawa sekolah swasta adalah lebih baik dari sekolah biasa. Namun, ini tidak semestinya betul. Murid pintar sebenarnya memerlukan persekitaran khas  dan adalah penting bagi ibu bapa untuk memahami keperluan mereka serta menghantar mereka ke sekolah yang sesuai sama ada sekolah biasa atau pun swasta. Sebelum membuat apa-apa keputusan, adalah penting untuk menilai bakat atau dimiliki oleh anak pintar itu sendiri. Terdapat beberapa elemen penting yang perlu ada pada program untuk anak pintar. Elemen-elemen tersebut ialah matlamat dan falsafah yang dipegang oleh penubuhan program tersebut, pemecutan dan penggayaan dalam sukatan pembelajaran, opsyen bidang yang pelbagai, kurikulum yang mencabar, fleksibiliti dalam pemilihan sukatan pelajaran, proses pengenalpastian pelajar pintar yang tepat, program pembangunan guru-guru, dan juga penglibatan ahli-ahli akademik. Secara kesueruhannya, artikel ini menyenaraikan garis panduan yang sangat berguna untuk dirujuk oleh ibu bapa yang dalam dilema untuk memilih sekolah yang terbaik buat anak pintar mereka.

Key Issues and Problem in Gifted Children

Artikel 1 - Problems Encountered by Gifted Children
Sumber : http://www.giftsforlearning.com/problems.htm
Ramai orang berpendapat bahawa kanak-kanak yang pintar tidak mempunyai masalah. Walaubagaimanapun, kanak-kanak pintar mempunyai pelbagai msalah dari kesempurnaan ke kemunduran. Tidak semua murid pintar cemerlang di sekolah. Terdapat pelbagai sebab yang boleh membawa kepada perkara tersebut. Antaranya adalah disebabkan oleh kekurangan stimulasi intelektual. Ramai individu yang terkenal dengan kepintaran tidak dikenalpasti kepintaran ketika mereka kanak-kanak. Berikut merupakan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh pelajar pintar. Pertamanya ialah terlalu mengutamakan kesempurnaan di mana boleh membawa kepada ketakutan untuk gagal yang melampau. Hal ini boleh membawa kepada keenggana mereka untuk mencuba sesuatu termasuklah tugasan kerja rumah yang diberi guru. Seterusnya, pemerhatian, imaginasi dan keupayaan untuk melihat dengan lebih jauh akan menyebabkan kanak-kanak yang pintar merasa malu dan lebih senang untuk tidak melakukan apa-apa kerana mereka sedar akan kesan yang bakal dihadapi. Sensitiviti and sikap yang sentiasa tahu akan baik dan buruk sesuatu bileh membawa kebimbangan terhadap perang, kelaparan, pencemaran, ketidakadilan dan keganasan. Jika mereka terlalu memikirkan dan membayangkan semua ini, mereka boleh terjebak dengan masalah 'existential depression'. Artikel ini amat berguna untuk dirujuk oleh mereka yang bimbang akan masalah yang mungkin dihadapi oleh anak mereka yang pintar.

Artikel 2 - Social and Emotional Problems Affecting Gifted Children
Sumber : http://giftedkids.about.com/od/socialemotionalissues/a/gtproblems.htm
Murid pintar turut mengalami masalah sosial dan emosi yang boleh merencatkan perlembangan karektor mereka. Justeru itu, adalah penting bagi memastikan pengaruh kepintaran terhadap perilaku mereka. Kebanyakan masalah sosial dan emosi murid pintar adalah berpunca dari 'Asynchronous Development'. Murid yang pintar selalunya mudah untuk memahami konsep abstrak secara intelektual. Namun, mereka mengalami kesukaran untuk berdepan dengan masalah yang melibatkan emosi di mana membawa kepada kebimbangan mereka tentang kematian, masa depan dan isu-isu lain. Perkembangan fizikal murid pintar juga boleh menyebabkan ketidakupayaan mereka untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan yang boleh diselesaikan melalui kebolehan intelektual. Kanak-kanak pintar juga turut mampu melibatkan diri dalam perbincangan orang dewasa yang berkisar tentang isu semasa seperti masalah pemanasan global. Pada masa yang sama, mereka turut menjadi kanak-kanak yang sama yang menangis apabila berebut alat permainan dengan kanak-kanak lain. Secara tuntasnya, artikel ini menawarkan intipati yang berguna bagi ibu bapa dalam berdepan dengan situasi murid pintar. 

Artikel 3 - Gifted People and their Problems
Sumber : http://talentdevelop.com/articles/GPATP1.html
Mereka yang pintar selalu cenderung untuk memiliki sikap-sikap tertentu yang boleh membawa kepada perkara negatif yang menjauhkan mereka dari rakan sebaya. Sementara itu, mereka juga dikatakan sering berdepan dengan masalah tidak berupaya untuk mengadaptasikan kebolehan diri berhubung dengan ciri-ciri kebijaksanaan, IQ atau kreativiti dalam sesuatu bidang.  Kebanyakan masalah ini dapat dikaitkan dengan emosi dalaman dan perasaan mereka serta masalah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang sekeliling. Ciri-ciri seperti inilah yang membawa kepada kesan yang lebih buruk seperti menimbulkan salah paham dan pandangan negatif. Justeru itu, mereka sering dipandang rendah oleh rakan-rakan sebaya, masyarakat dan dalam sesetengah kes, diri mereka sendiri. Hal ini membawa kepada kegagalan mereka menggunakan kelebihan yang dianugerahkan serta jarang sekali dapat mencapai potensi sebenar disebabkan tidak menggunakan seluruh kekreativian mereka.

Artikel 4 : Behavior Problems for Gifted Children
Sumber : http://www.edubook.com/behavior-problems-for-gifted-children/23587/
Kebanyakan ibu bapa cenderung untuk berasa bangga sekiranya anak mereka didiagnosis sebagai anak yang pintar.  Mereka mula memikirkan pelbagai kelebihan dan peluang yang bakal diperolehi serta peluang yang lebih cerah untuk berjaya di masa hadapan. Walabagaimanapun kepada mereka yang mempunyai anak yang pintar adalah penting bagi memahami dan memerhati tingkah laku mereka yang berkemungkinan mempunyai masalah dalam menyesuaikan diri. Jika lebih awal bagi seseorang kanak-kanak itu menunjukkan ciri-kepintarannya, ini menandakan suatu perkembangan yang bagus pada masa akan datang. Salah satu masalah yang berkenaan dengan kanak-kanak pintar adalah mereka cenderung untuk cepat berasa bosan. Situasi ini dapat dilihat dengan jelas apabila mereka diletak secara berterusan dengan murid-murid yang berprestasi sederhana. Sebagai kanak-kanak yang dianugerahi kelebihan untuk belajar dengan lebih cepat, meletakkan mereka sekelas dengan murid yang sebaya bukanlah suatu idea yang bijak. Apabila menjalani rutin pembelajaran bersama-sama murid-murid sederhana, murid pintar akan mengadaptasikan diri mereka di paras pemikiran yang sama dengan murid lain. Murid pintar ini mungkin bersedia untuk menerima ilmu dengan lebih lagi. Namun, mereka tidak akan meneruskan niat tersebut bagi mengikut standard sekelas.

Artikel 5 - Dyslexia, Problem of the Most Gifted Kids
Sumber : http://parentingteens.com/blog/2010/07/06/dyslexia-problem-of-the-most-gifted-kids/
Disleksia merupakan satu masalah yang dihadapi oleh ramai kanak-kanak di mana mereka mengalami kesukaran membaca dan mengeja. Murid yang pintar juga tidak terkecuali dari mengalami masalah yang sama memandangkan disleksia tidak memilih usia tetapi boleh ditangani. Menurut Kids Health, kanak-kanak yang mengalami disleksia bergelut untuk menguasai asas membaca dan mengeja termasuklah memahami cara pengucapan sesebuah perkataaan, memberi tumpuan kepada bahan cetakan iaitu huruf-huruf dan perkataan, menghubungkan pengucapan kepada perkataan,  menyusun huruf-huruf menjadi ayat,  mengawal pergerakan mata ketika membaca, membina imej dan idea, membandingkan idea baru dengan idea yang sedia idea serta menyimpan idea tersebut ke dalam memeori. Memandangkan kebanyakan kemahiran tersebut berlaku pada masa yang sama, murid-murid mengalami kesukan dalam menguruskannya. Memandangkan kanak-kanak disleksia sukar untuk memulakan langkah membaca, mereka juga mengalami situasi yang bertambah sukar dalam proses pembelajaran. Disleksia merupakan masalah yang berpunca dari otak yang bergelut untuk menghubungkan huruf-huruf dan bunyi. Justeru itu, bagi kanak-kanak disleksia, adalah hampir tidak munasabah bagi mereka untuk membezakan bunyi pengucapan atau cara pengejaan.Identification and Assesment of Talented Learners


Artikel 1 - Introduction to the Scales 
Sumber : http://www.prufrock.com/client/client_scans/sigs_chap_1.pdf
Secara tuntasnya, artikel ini menghuraikan secara terperinci mengenai terma "Scales for Identifying Gifted Students" atau singkatannya SIGS yang membawa maksud skala yang dicipta bagi memudahkan pihak sekolah dalam mengenalpasti status murid pintar. Tujuan utama perlaksanaan SIGS adalah bagi membantu mengenalpasti, memantau perkembangan dan juga menjalankan kajian terhadap murid pintar. Terdapat tujuh bidang khas yang dikaji oleh SIGS iaitu kemampuan pengetahuan am, seni bahasa, sains, pengajian sosial, kreativiti dan kepimpinan. Kesemua bidang tersebut dikaji ke atas murid yang berpotensi di sekolah dan  rumah. Menurut artikel di atas, The Improving America's School's Acts 1994 menyatakan bahawa terma 'pintar' kebiasaannya merujuk kepada golongan murid, pelajar, kanak-kanak, remaja dan juga mahasiswa yang menunjukkan prestasi tinggi dan berkemampuan dalam bidang intelektual, kreatif, artistikm, kepimpinan atau dalam bidang akademik yang tertentu tanpa memerlukan bantuan atau aktiviti daripada pihak sekolah dalam mengembangkan bakat tersebut. Terdapat pelbagai inisiatif boleh diambil dalam mengenalpasti kemampuan intelektual secara am. Bagi kebanyakan sekolah, ujian kecerdasan dijalankan ke atas murid tertentu bagi mengenalpasti status kepintaran mereka. Namun begitu, untuk menjalankan ujian kecerdasan adalah penting bagi memastikan bidang yang dikuasai oleh murid tersebut. Artikel ini juga turut menyenaraikan ciri-ciri yang perlu diberi perhatian dalam mengenalpasti murid pintar dalam bidang-bidang yang telah dinyatakan di atas. 

Artikel 2 - Assessing Gifted Children
Sumber : http://www.hoagiesgifted.org/assessing_gifted.htm
Menilai murid-murid pintar mempunyai persamaan dan perbezaan dengan murid-murid lain. Terdapat pelbagai cara untuk menilai murid pintar. Pertama sekali adalah dengan menguji dan menilai. Kedua-dua teknik ini boleh digunakan kerana terdapat kebaikan masing-masing mengikut situasi tertentu. Pengujian lebih kepada menjawab soalan di atas kertas dan mengandungi laporan berbentuk angka. Pengujian adalah terhad kepada maklumat dan perkara-perkara tertentu sahaja. Penilaian pula bukan sahaja pengujian tetapi lebih dari itu yakni merangkumi pelbagai aspek termasuk latihan, orientasi teoritikal, pengalaman individu, pencarian ilmu dan sebagainya. Perkara kedua ialah umur murid tersebut. Bagi murid-murid pintar, mereka didedahkan dengan kepelbagaian perkara lebih awal dari kanak-kanak seusia mereka. Mereka diberi ujian yang biasanya diberikan kepada murid-murid yang lebih berusia. Cara yang kedua ialah dengan memerhatikan gelagat dan kemahiran mereka secara tidak langsung. Maklumat daripada ibubapa menjadi perkara ketiga untuk dinilai. Antara perkara yang boleh diselidiki ialah pendidikan yang diterima sebelum ini, kesihatan, sikap dan sebagainya. Untuk mendapatkan data, guru-guru boleh mendapatkan senarai semak, temuramah dan juga borang soal-selidik. Maklumat yang diperoleh banyak bergantung kepada kemahiran guru dan kerjasama daripada ibubapa. Secara keseluruhannya terdapat beberapa cara untuk kita menilai murid-murid pintar. Guru boleh menilai salah satu dari bentuk penilaian, menggabungkan pelbagai bentuk atau menjalankan semua bentuk penilaian ke atas murid-murid pintar.

Artikel 3 - Identifying Gifted Children
Sumber :  http://www.giftedjourney.com/identifying.html
Terdapat beberapa cara mengenalpasti kanak-kanak pintar. Kebiasaannya, proses pengenalpastian bermula di ruamh sebelum mereka menempuh alam persekolahan. Ibu bapalah yang menjadi insan yang pertama yang berupaya mengecam cara anak mereka memproses maklumat atau mengingati lirik lagu. Kanak-kanak yang pintar cenderung untuk bertutur dengan perbendaharaan kata yang baik, sensitif secara emosi dan fizikal dan juga mampu membaca sebelum mencecah usia pra-sekolah. Terdapat juga beberapa definisi yang boleh digunakan bagi menggambarkan maksud kanak-kanak pintar bergantung kepada keperluan sesebuah sekolah. Sekolah juga perlu merencana kurikulum dan keperluan yang sesuai sejajar dengan perkembangn minda pelajar pintar. Ketika di sekolah, guru perlu menyedari tahap kecekapan murid-murid menyerap maklumat yang diberi. Murid pintar juga akan mengahbiskan tugasan dengan lebih cepat dan tepat berbanding rakan sekelasnya. Bagi ahli psikologi pula, murid pintar perlu menjalani sesi temuduga, ujian IQ dan pandangan ibu bapa mengenai keperluan mereka di sekolah. selain ujian IQ, penilaian pembacaan dan senarai semak tingkah laku juga merupakah langkah pengenalpastian murid pintar. Secara total, artikel ini sangat bermanfaat untuk dirujuk oleh pihak ibu bapa dan guru dalam menyusun strategi pengukuhan minda dan tingkah laku murid pintar.

Artikel 4 - Is My Child Gifted?
Sumber : http://giftedkids.about.com/od/gifted101/p/how_to_identify.htm
Ramai ibu bapa tertanya-tanya sama ada  anak mereka merupakan murid yang pintar atau tidak. Mencari jawapan kepada persoalan ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Walaubagaimanapun, murid yang pintar mempunyai suatu ciri yang nyata yang membezakan mereka dari murid biasa. Antara faktor yang perlu diteliti dalam mengenalpasti status murid pintar ialah dengan melakukan kajian mengenai sifat dan keturunan mereka. Bagi ibu bapa yang sentiasa musykil sama ada anak mereka pintar atau tidak, mereka haruslah merujuk kepada tanda-tanda kebolehan yang lebih baik dan maju berbanding kanak-kanak seusia mereka seperti mampu membaca dengan baik pada umur yang lebih awal, ingatan yang kuat atau perkara yang mampu dilakukan atau difikir oleh orang dewasa. Faktor yang turut perlu diambil perhatian adalah tonggak pembangunan pemikiran anak mereka. Kebiasaannya, kepintaran seseorang itu adalah sangat berkait rapat dengan keturunan. Oleh itu, ibu bapa digalakkan untuk menyenaraikan kelebihan dan perbezaan yang diperhatikan ada pada anak mereka dan membandingkan dengan kanak-kanak seusia dengannya. Artikel ini mengurai dengan sangat baik langkah-langkah yang boleh diambil ibu bapa bagi menyelesaikan kegusaran mereka mengenai kepintaran anak mereka.

Artikel 5 -The Identification of Students Who Are Gifted
Sumber : http://www.ericdigests.org/2004-2/gifted.html 
Menurut artikel yang ditulis oleh Coleman, M.R (2003) ini, perkara-perkara utama yang menjadi pokok perbincangan adalah proses mengenalpasti murid pintar, prosedur pengenalpastian yang betul dan pemilihan prosedur yang dapat membantu proses pengenalpastian dengan lebih mudah dan tepat. Artikel ini turut menegaskan bahawa proses pengenalpastian bukanlah perkara terakhir yang perlu dilaksanakan melibatkan murid pintar. Sistem sekolah yang sedia ada sering mengalami kesukaran untuk melaksanakan proseduar pengenalpastian murid pintar. Bajet yang diperuntukkan bagi pendidikan murid pintar haruslah meliputi kos pengenalpastian dan juga program yang diatur untuk murid pintar. Bukan itu sahaja, pelbagai masalah juga turut dihadapi dalam proses pengenalpastian pelajar pintar kerana untuk mendapatkan keputusan yang tepat, ujian penilaian perlu dijalankan ke atas pelajar ynag betul-betul berpotensi. Antaranya ialah 'Disproportionate Representation' atau perwakilan yang tidak sama rata, 'Disregard for Theoretical Knowledge of Intelligence' atau pengabaian kebijaksanaan pengetahuan teoritikal, 'Inappropriate Use of Statistical Formulas' atau penyalahgunaan formula statistik, dan 'Mismatch between Identification and Services' atau penyalahpadanan di antara pengenalpastian dan perkhidmatan. Proses pengenalpastian yang betul perlu melibatkan tiga perkara utama iaitu kepelbagaian jenis maklumat, sumber maklumat dan juga tempoh masa. Terdapat tiga langkah utama dalam proses pengenalpastian murid pintar iaitu 'General Screening' atau penapisan am, 'Review of Students for Eligibility' atau review murid-murid yang berpotensi dan 'Service Option Match' atau perkhidmatan padanan pilihan. Secara konklusinya, penulis lebih banyak menumpukan cara menentukan prosedur yang tepat dalam mengenalpasti murid pintar daripada program atau kurikulum yang sesuai diatur bagi mereka.

  

Characteristics and Needs of the Talented Learners

Artikel 1   -     Characteristics and Needs of the Gifted
Sumber : http://www.riage.org/articles/characteristics-and-needs-of-the-gifted
Menurut Dr. Linda Silverman dari Gifted Development Center, ibu bapa adalah golongan yang terbaik yang dapat mengenalpasti kepintaran anak mereka. Kajian mendapati 84% daripada kanak-kanak yang dikatakan pintar oleh ibu bapa mereka menepati skor 120 IQ. Lebih 95% pula menunjukkan bahawa kepintaran dalam lebih dari satu bidang. Namun 'asynchronous development' menyebabkan skor IQ mereka menurun. Jika anda merupakan ibu bapa yang berpendapat bahawa anda mempunyai anak yang pintar, langkah berikut perlulah diambil. Antaranya adalah dengan mengenalpasti sama ada anak anda menjukkan sifat yang unggul dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Anak anda juga perlu diperhatikan sikap ingin tahu secara intelektual, kerap menanya soalan dan menunjukkan minat yang mendalam secara semulajadi tentang manusia dan kehidupan. Artikel ini secara keseluruhannya mengupas dengan baik keperluan dan ciri-ciri pelajar pintar.


Artikel 2 - Characteristics of Gifted Children
Sumber : http://giftedkids.about.com/od/gifted101/a/giftedtraits.htm
Bagi mereka yang berkemahiran berurusan dengan kanak-kanak pintar, adalah mudah bagi mereka untuk mengecam kepintaran seseorang kanak-kanak itu. Begitu juga dengan ibu bapa yang tidak mempunyai kemahiran tersebut mampu mengesan kelainan yang ada pada kanak-kanak pintar berbanding rakan seusia mereka. Namun, ibu bapa seringkali cenderung tertanya-tanya apakah kelainan tersebut.  Mereka tahu bahawa anak mereka bijak, namun adakah mereka sedar bahawa anak mereka sebenarnya tergolong dalam kategori kanak-kanak pintar. Dengan berpandukan senarai ciri-ciri kepintaran berikut, ibu bapa dapat mengenalpasti kepintaran anak mereka. Ciri-ciri yang bersifat kognitif adalah seperti bersikap sangat mendengar kata, mempunyai sikap ingin tahu yang ekstrem, minat yang mendalam, kuat memori, mampu menumpukan perhatian dalam tempoh masa yang lama, mempunyai kemampuan abtraksi, konsepsi dan sintesis yang menganggumkan, fikiran yang lancar dan fleksibel, kemahiran meyelesaikan masalah yang bagus, belajar dengan cepat dan memerlukan kurang latihan dan pengulangan serta imaginasi yang lari dari kebiasaan. Ciri-ciri emosi kanak-kanak pintar pula adalah mempunyai minat yang menebal dalam isu kefalsafahan dan sosial. Mereka juga didapati bersikap lebih sensitif dari segi emosi dan fizikal. Artikel ini secara keseluruhannya menawarkan pengetahuan mengenai ciri-ciri utama yang mudah dikesan oleh ibu bapa dan guru terhadap kanak-kanak pintar.


Artikel 3 - Counseling Needs
Sumber :  http://www.readingrockets.org/article/22722
Kajian masa ini menunjukkan bahawa murid-murid yang pintar dalam bidang akademik tetapi tidak berkemampuan untuk belajar secara menunjukkan mereka memerlukan khidmat kaunseling khas yang kebiasaannya tidak disediakan di peringkat rendah dan menengah. artikel ini menyiasat keperluan sokongan berdasarkan masalah murid tersebut beserta dengan cara mengatasi yang boleh disediakan oleh pihak sekolah. Ramai pengamal kaunseling tidak mengetahui cara untuk campur tangan dalam urusan melibatkan program yang berkesan bagi membantu ketidakupayaan murid-murid pintar untuk menyerap ilmu disebabkan oleh pendekatan pengajaran yang tidak efektif dan tenaga pengajar yang tidak berkemahiran dalam berurusan degan murid pintar.  Murid pintar yang tidak berkeupayaan belajar dengan betul merupakan golongan unik yang mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk berdepan dengan isu masalah sosial dan emosi. Masalah tersebut kemudiannya membawa kepada kemunduran dalam bidang akademik secara berpanjangan. Kesedaran dan pengetahuan mengenai masalah tersebut telah dibincangkan di dalam artikel ini bersama-sama cara mengatasi iaitu melalui bantuan daripada ibu bapa, para pendidik dan rakan sebaya. Tidak lupa juga, batuan daripada kaunselor, pakar psikologi dan psikatri juga diperlukan bagi membantu menjauhkan memori yang buruk, ketakutan dan ketidaktenteraman dalam diri bagi membantu mereka berkembang di alam persekolahan dan peringkat awal kanak-kanak.


Artikel 4 - Gifted?
Sumber : http://www.learnnc.org/lp/pages/771?ref=search
Matlamat proses pengajaran dan pembelajaran bagi murid-murid pintar dan murid-murid biasa adalah sama sahaja iaitu berdikari, yakin, bersaing, pembelajaran sepanjang hayat dan menjadi manusia berguna kepada diri sendiri dan orang lain. Namun begitu, terdapat perbezaan di antara murid bijak dan pintar. Pada pendapat saya, murid pintar semestinya bijak manakala murid bijak belum tentu pintar. Mengapa?. Hal ini boleh dilihat dengan merujuk kepada beberapa perkara berikut. Pertama sekali, murid bijak mencadangkan dan tahu untuk menjawab tetapi murid pintar sering bertanya soalan. Yang keduanya adalah, murid bijak gembira menjalankan aktiviti bersama rakan sebaya sedangkan murid pintar cuba melakukan aktiviti dengan orang yang lebih tua dari mereka. Akhir sekali, murid bijak adalah seorang yang kuat memorinya manakal murid pintar adalah seorng perekacipta yang hebat. Disenaraikan juga beberapa strategi untuk mengajar murid-murid pintar. Antaranya ialah dengan menyediakan kurikulum yang padat, membina kontrak pembelajaran, merekabentuk pembelajaran yang lebilh bebas supaya murid lebih berdikari dan sebagainya.
Artikel 5 - How to Meet the Special Needs of the Gifted & Talented in General Education Classes?
Sumber :  http://www.ehow.com/how_7361321_meet-talented-general-education-classes.html
Kadangkala murid-murid yang pintar memberikan cabaran kepada guru-guru dengan sentiasa menarik perhatian guru untuk menumpukan perhatian kepada mereka sahaja sehingga boleh mengabaikan keperluan murid-murid lain. Murid pintar juga memerlukan masa tambahan dan persediaan awal oleh guru-guru namun di kelas biasa, tumpuan yang diberikan adalah sama rata. Berikut adalah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi kekangan seperti dinyatakan diatas. Pertama sekali, guru-guru hendaklah memantau keadaan murid-murid di dalam kelas secara kerap sepanjang tahun. Institut Davidson mencadangkan guru-guru memberikan satu ujian secara topikal sebelum memasuki topik yang baru bagi mengesan tahap kefahaman murid-murid. Namun begitu, guru tidak boleh meletakkan sasaran yang tinggi dengan memaksa murid-murid yang gagal menjawab dengan baik untuk mengulangi belajar dengan cara yang sama. Sebaliknya, alternatif pembelajaran yang lain perlu diaplikasikan bagi membantu kefahaman mereka. Seterusnya asalah dengan memberi peluang kepada murid-murid pintar untuk belajar secara individu. Kebiasaannya murid pintar mendapati pembelajaran di sekolah biasa sebagai sesuatu yang membosankan. Justeru itu, dengan belajar secara individu dapat membantu mereka dalam mengembangkan bakat dalam bidang yang diminati. Secara keseluruhannya, terdapat beberapa cadangan yang amat berguna diutarakan oleh penulis dalam usaha menyediakan persekitaran pengajaran dan  pembelajaran yang lebih efektif untuk guru-guru dan murid-murid pintar.

Giftedness in Early Childhood

Artikel 1 - Characteristics of Young Gifted Children
Sumber : http://giftedkids.about.com/od/younggiftedchildren/a/youngtraits.htm
Pada umur berapakah seseorang itu dapat menunjukkan sikap kepintaran mereka? Kebanyakan ibu bapa dan guru percaya bahawa seseorang kanak-kanak itu dikatakan pintar jika mereka telah menduduki ujian kecerdasan dengan jayanya. Namun sebenarnya, sifat kepintaran itu sendiri dapat dikesan sejak kanak-kanak bertatih lagi. Bukan itu sahaja, dalam sesetengah kes, kepintaran turut dikesan di peringkat bayi lagi. Ibu bapa juga boleh menggunakan senarai semak berikut bagi membantu mengenalpasti kepintaran anak mereka. Namun begitu, haruslah diingat bahawa, kanak-kanak yang pintar mungkin tidak mempunyai kesemua ciri-ciri tersebut. Antara ciri-ciri yang dimaksudkan ialah; semasa bayi, anak mereka akan meragam jika dihalakan pada satu arah dalam tempoh masa yang lama dan juga mempunyai waktu tidur yang pendek berbanding bayi-bayi yang lain. Selain itu, mereka juga berkeupayaan untuk berjalan dan bercakap lebih awal berbanding kanak-kanak sebaya. Mereka juga dilihat mempunyai daya ingin tahu, menyiasat dan beradaptasi dengan keadaan sekeliling dengan lebih cepat tetapi kurang berminat dengan alat permainan. Artikel ini merupakan rujukan terbaik bagi ibu bapa yang ingin mengenalpasti kepintaran anak-anak di peringkat awal.


Artikel 2 - Giftedness in Early Childhood 
Sumber : http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-700139/Giftedness-in-early-childhood-the.html
Bagi mendefinisikan kepintaran itu sendiri merupakan sesuatu yang amat menyukarkan bagi ahli akademik dan para penyelidik. Antara literasi review yang dicadangkan oleh Clark, (1997), Dalzell (1998) and Porter (1999), kepintaran boleh membawa kepada kesukaran dalam proses 'proposed and utilized' dalam bidang pendidikan yang melibatkan kepintaran. Dalam pada itu, Dalzell (1998) menyatakan bahawa kepelbagaian definisi tersebut menunjukkan bahawa masyarakat zaman sekarang mempunyai pemikiran yang terbuka mengenai komuniti pendidikan murid pintar. Bukan itu sahaja, kepelbagaian definisi juga memberi kesan kepada kajian dan penyelidikan yang sedang dilakukan. Tujuan utama kajian mengenai kepintaran di peringkat awal usia kanak-kanak juga adalah disebabkan oleh terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diambil kira berkaitan dengan definisi kepintaran. Kepintaran di peringkat awal usia kanak-kanak juga terlalu luas konsepnya. Kebiasaannya kepintaran dilihat sebagai pembinaan multidimensi yang melibatkan kedua-dua potensi dan prestasi kanak-kanak tersebut. Pengetahuan tersebut juga penting bagi mengenalpasti sama ada di peringkat awal usia kanak-kanak mereka mampu menukarkan potensi tersebut kepada prestasi yang mengagumkan.  Kepintaran dilihat mampu memberi kesan terhadap kanak-kanak dari segi perkembangan terutama sekali ketika peringkat awal usia mereka sekaligus mempunyai impak yang signifikan pada pembangunan sosial,emosi dan intelektual mereka. Artikel ini dapat menjelaskan tentang kepintaran pada peringkat awal usia mereka dengan penuh ilmiah dan huraian yang terperinci.


Artikel 3 - Signs of Giftedness in Infants
Sumber :  http://giftedkids.about.com/od/gifted101/a/giftedtraits.htm
Ramai yang beranggapan bahawa kapintaran kanak-kanak bermula ketika mereka memulakan sesi persekolahan. Namun telahan ini ternyata meleset sama sekali kerana kepintaran turut dapat dikesan di peringkat bayi lagi. Berikut merupakan beberapa karektor bayi yang menandakan kepintaran mereka. Bayi yang mempamerkan kepekaan yang melebihi bayi-bayi biasa. Ini dapat dilihat melalui tingkah-laku mereka yang selalu melihat keadaan sekeliling. Bayi yang pintar juga memerlukan masa tidur yang kurang berbanding kebanyakan bayi.  Mereka turut memerlukan rangsangan yang berterusan ketika jaga dan mula menunjukkan mimik muka awal dari bayi seusia dengan mereka. Bayi yang pintar juga sengat cenderung untuk sensitif kepada bunyi, bau, gerakan, rasa dan menangis dengan kuat sebagai respon kepada perkata tersebut. Ini dipanggil sebagai 'supersensitivities'. Seseorang bayi itu tidak semestinya mempunyai kesemua ciri di atas untuk didianogsis sebagai bayi pintar, namun kebanyakan bayi yang pintar mempunyai lebih dari satu ciri yang dibincangkan. Ciri yang paling banyak dikesan ialah kepekaan yang ekstrem manakala ciri yang paling sukar dikesan ialah sifat sensitiviti yang sangat kuat. Hal ini kerana, apabila bayi menangis kerana respon mereka terhadap keadaan sekeliling, ibu bapa kebiasaannya menganggap tiada sebab untuk menangis dan mengklasifikasikan mereka sebagai bayi yang cerewet. Ibu bapa juga cepat membuat kesimpulan bahawa bayi mereka mengalami kembung perut. Artikel ini dapat menyedarkan ibu bapa tentang kesilapan mereka mengenai bayi yang pintar.


Artikel 4 - Premature Birth and Giftedness
Sumber : http://giftedkids.about.com/od/younggiftedchildren/qt/preemie.htm
Ramai ibu bapa berasa bimbang dan takut apabila bayi yang dilahirkan kurang matang. Ibu bapa menanti dengan penuh sabar hari yang dibenarkan membawa pulang anak mereka ke rumah dari hospital. Namun begitu, terdapat juga bayi pra-matang yang belum dibenarkan pulang dan perlu mendapatkan rawatan lebih lanjut di hospital selama berbulan-bulan. Hal ini menyebabkan ibu bapa akan berterusan berasa bimbang dan kesunyian. Meninggalkan bayi mereka berbulan-bulan merupakan peringkat permulaan dari pelbagai masalah yang bakal dihadapi di hari muka. Antaranya ialah, kesukaran dalam menentukan sama ada anak mereka telah membesar dengan normal. Pertumbuhan dan pembesaran bayi pra-matang tidak seharusnya dirujuk menggunakan carta pertumbuhan bayi yang biasa atas alasan bayi pra-matang tidak berkembang dengan kadar yang sama. Namun begitu tidak semua bayi pra-matang mempunyai perkembangan yang lebih lambat berbanding bayi biasa sperti tanggapan sesetengah ibu bapa. Bagi menentukan sama ada bayi pra-matang tersebut membesar dalam julat yang normal, ibu bapa perlulah merujuk kepada usia sebenar mereka. Adalah lebih sukar untuk menilai perkembangan bayi pra-matang yang pintar kerana bayi juga mampu menunjukkan ciri-ciri kepintaran yang berkemungkinan tidak jelas di awal kelahiran.


Artikel 5 - Early Childhood Gifted Education
Sumber : http://www.education.com/reference/article/Ref_Early_Childhood_2/
Fokus perkembangan minda kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur 3 hingga 8 tahun adalah berfokus kepada menyediakan persekitaran yang optimal terhadap  pengenalpastian, pengembangan dan pengasuhan minda kanak-kanak pintar. Ciri-ciri yang dimiliki oleh kanak-kanak pintar ini termasuklah penggunaan kosakata yang lebih meluas atau perkembangan kemahiran membaca yang lebih awal, pemerhatian yang teliti dan penuh sikap ingin tahu, dapat memproses maklumat yang lebih dari keupayaan rakan seusia dan  mampu menumpukan perhatian dalam tempoh yang lama. Kanak-kanak turut menjadikan mereka yang mengambil berat dan mengajar sebagi idola. Contohnya ibu bapa, pengasuh dan guru-guru. Tenaga pengajar yang terlibat dalam pendidikan awal kanak-kanak dan ahli keluarga mempunyai misi yang sama iaitu bagi memastikan kanak-kanak pintar ini dapat berkembang ke potensi sebenar mereka dan bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu. Selain itu, kajian juga mendapati interaktif dan respon terhadap persekitaran pada awal usia kanak-kanak membantu perkembangan kognitif dan memberi kesan terhadap perkembangan kanak-kanak. 

Friday, February 18, 2011

Personality and Learning Style of Gifted Children


Artikel 1 - Personality Types of Gifted Children
Sumber :  http://www.suite101.com/content/6-personality-types-of-gifted-children-a101380
Pada tahun 1988, suatu kajian mengenai jenis personaliti kanak-kanak pintar telah dijalankan oleh George Betts dan Maureen Neihert. Hasil kajian mendapati terdapat 6 jenis personaliti kanak-kanak pintar dan berbakat. Pengelasan tersebut dibuat berdasarkan tingkah laku, perasaan dan keperluan khas kanak-kanak pintar. Mereka perlu diperhatikan, difahami dan dilayan dengan betul oleh ibu bapa bagi memastikan kanak-kanak tersebut membesar dengan sempurna sekaligus mencapai potensi sebenar mereka. Enam jenis personaliti tersebut ialah kejayaan kanak-kanak pintar terutama dari segi akademik. Mereka dilihat sebagai seorang yang berjaya di sekolah. Di rumah pula, mereka begitu berdikari dan boleh diharapkan dalam segenap perkara. Ciri yang kedua pula ialah cara kanak-kanak pintar menghadapi cabaran. Mereka selalunya kreatif dalam menyelesaikan masalah. Ciri-ciri seterusnya ialah sikap tidak suka menonjol, tidak mahu meneruskan pengajian, sering dipandang serong dan sikap autonomi yang ada pada kanak-kanak pintar itu sendiri. Secara keseluruhan artikel ini menyenaraikan pengelasan jenis personaliti berdasarkan bidang yang tidak begitu relevan dipraktikkan pada zaman sekarang.


Artikel 2 - Characteristics, Personality and Learning Style of Giftedness
Sumber : http://www.gifteddevelopment.com/What_is_Gifted/characgt.htm
Ibu bapa merupakan golongan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan tugas menilai kepintaran seseorang kanak-kanak. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, terdapat 83% daripada kanak-kanak yang dikatakan pintar oleh ibu bapa memenuhi 3/4 daripada ciri-ciri yang dikehendaki berdasarkan skor karakter yang menunjukkan bacaan sekurang-kurangmya 120 IQ.  Terdapat juga 95% daripada mereka yang menunjukkan kepintaran sekurang-kurangnya dalam satu bidang tetapi menunjukkan peningkatan dalam pembangunan 'asynchronous'. Namun mereka didapat kelemahan dalam bidang-bidang lain menjejaskan skor IQ.  Di antara ciri-ciri personaliti dan cara pembelajaran pintar adalah seperti berikut; seorang yang bijak dalam berfikir dan memberikan sebab terhadap sesuatu yang berlaku, dapat menyerap ilmu dengan pantas, mempunyai kemahiran kosa kata yang meluas, mempunyai memori yang kuat, sekiranya berminat dengan sesuatu, mereka akan memberi tumpuan, sensitif, mementingkan kesempurnaan, dan mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi.


Artikel 3 - Perfectionism in Gifted Children
Sumber : http://iag-online.org/perfect.htm
Kanak-kanak yang pintar seringkali dilihat sebagai seorang yang mengutamakan kesempurnaan. Walaubagaimanapun ibu bapa, para pendidik dan penyelidik mempunyai telahan tersendiri mengenai maksud mementingkan kesempurnaan dan apakah kesan-kesan dari sikap tersebut terhadap perkembangan minda kanak-kanak pintar. Apabila sikap mementingkan kesempurnaan dilihat sebagai lambang kejayaan dan pahit manis sesorang berusaha untuk mencapai sesuatu, secara tidak langsung menjadikan sikap ini sebagai motivasi bagi kanak-kanak pintar dalam mengejar impian dan matlamat hidup mereka.  Pada masa yang sama juga, sikap terlalu mementingkan kesempurnaan cenderung memberi kesan negatif seperti sering menyalahkan diri sendiri, selalu menanggungkan kerja, mengelak dari berdepan dengan cabaran dan terlalu takut dengan kegagalan. Keperluan untuk menjadi sempurna juga memberi kesan kepada kegelisahan, kemurungan dan kesukaran memjalinkan hubungan. Memandangkan kanak-kanak pintar berisiko tinggi mengalami kesan-kesan negatif tersebut, ibu bapa dan guru-guru perlulah lebih memahami dan mengeksploitasikan sikap mementingkan kesempurnaan tersebut ke jalan yang betul.


Artikel 4 - Characteristics, Personality and Learning Style of Giftedness
Sumber : http://www.gifteddevelopment.com/What_is_Gifted/characgt.htm
Ibu bapa merupakan golongan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan tugas menilai kepintaran seseorang kanak-kanak. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, terdapat 83% daripada kanak-kanak yang dikatakan pintar oleh ibu bapa memenuhi 3/4 daripada ciri-ciri yang dikehendaki berdasarkan skor karakter yang menunjukkan bacaan sekurang-kurangmya 120 IQ.  Terdapat juga 95% daripada mereka yang menunjukkan kepintaran sekurang-kurangnya dalam satu bidang tetapi menunjukkan peningkatan dalam pembangunan 'asynchronous'. Namun mereka didapat kelemahan dalam bidang-bidang lain menjejaskan skor IQ.  Di antara ciri-ciri personaliti dan cara pembelajaran pintar adalah seperti berikut; seorang yang bijak dalam berfikir dan memberikan sebab terhadap sesuatu yang berlaku, dapat menyerap ilmu dengan pantas, mempunyai kemahiran kosa kata yang meluas, mempunyai memori yang kuat, sekiranya berminat dengan sesuatu, mereka akan memberi tumpuan, sensitif, mementingkan kesempurnaan, dan mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi.


Artikel 5 - Personality and Cognitive Learning 
Sumber : http://www.cty.jhu.edu/research/topical2.html
Selama lebih daripada 40 tahun, para penyelidik telah mengkaji ciri-ciri personaliti dan pembelajaran secara kognitif oleh murid yang pintar dalam bidang akademik dan intelektual yang membezakan mereka dari murid biasa. Bidang kajian ini sangat penting bagi memastikan ciri-ciri yang ditunjukkan berhubungkait dengan pencapaian peringkat yang tinggi, perbezaan jantina dalam pencapaian matematik dan  sains serta keupayaan dan pencapaian. Begitu juga dengan pembolehubahan  sosial dan emosional dalam jangka masa yang panjang. Pembelajaran secara kognitif boleh didefinisikan sebagai sikap yang unik yang dimiliki oleh murid untuk memproses maklumat. Hal ini telah dibincangkan secara meluas dan kajian dibuat dalam usaha untuk memahami sama ada mereka yang pintar ini berbeza cara pembelajarannya dengan murid biasa atau memberikan respon yang berbeza ketika belajar. Terdapat banyak penulisan membincangkan mengnai keperluan dalam menguasai cara pembelajaran yang betul supaya segala persekitaran yang terlibat di dalam bilik darjah dapat dikaitkan dengan cara para pendidik mengasah bakat setiap anak murid mereka bagi meningkatkan kefahaman serta konsep belajar sendiri.

Thursday, February 17, 2011

Concept of Intelligence

Artikel 1 - Concept of Intelligence According To Modern Science and Ancient Texts
Sumber : http://www.healthandyoga.com/html/dissertations/gomes1/abstract.asp
Menurut Encarta (1998), 'Intelligence' atau kepintaran dapat ditakrifkan sebagai kemampuan seseorang untuk belajar dan memahami. Namun begitu, Gross pula berpendapat bahawa konsep kepintaran adalah begitu sukar untuk didefinisikan. 'General Intelligence' atau kepintaran am telah diutarakan oleh Spearman pada tahun 1923. Idea di sebalik kepintaran am adalah merujuk kepada perihal kepintaran yang mempunyai beberapa jenis. Begitu juga dengan konsep bahawa wujudnya sejenis kepintaran yang dapat diukur iaitu Intelligence Quotient (IQ) yang banyak dipraktikkan. Artikel ini secara totalnya merupakan review kepada beberapa teory tentang kepintaran menurut sains modern dan juga teks kuno. Penulis juga menyatakan kepercayaan beliau mengenai aktiviti yoga yang dapat menambahkan IQ seseorang. Perbincangan mengenai kepintaran juga lebih kepada orang dewasa. Hal ini kerana, penulis tidak langsung menyentuh mengenai kepintaran di peringkat awal kanak-kanak.

Artikel 2 - What Is Intelligence, Anyway?
Sumber : http://talentdevelop.com/articles/WIIA.html
Penulis menyatakan pengalamannya menduduki ujian 'aptitude' atau ujian mengesan bakat. Ujian tersebut hanya bersandarkan kecemerlangan akademik semata-mata. Suatu ketika dahulu, penulis telah berjumpa dengan rakannya yang telah menguji beliau dengan satu soalan kepintaran. Buktinya, walaupun penulis tersebut mendapat markah yang tinggi dalam ujian aptitude tersebut tetapi tidak dapat menjawab soalan rakannya tadi. Jelas di sini menunjukkan bahawa kadang-kadang kita memang mempunyai pengetahuan akademik yang tinggi tetapi tidak dapat menangani situasi harian kita sendiri. Artikel ini secara keseluruhannya berkisar tentang penulisnya Sir Isaac Asimov berkongsi pengalamannya sebagai askar dalam mentakrifkan kepintaran.

Artikel 3 - Intelligence : Nature or Nurture?
Sumber : http://www.rationality.net/intelligence.htm
Kepintaran dapat ditakrifkan sebagai tahap kemampuan seseorang bertindak sejajar dengan perkembangan dalam kehidupan sekitar mereka. Ini merupakan definisi yang begitu ringkas. Artikel yang dipilih ini menyatakan pandangan yang berbeza mengenai konsep kepintaran. Salah satu dari pandangan tersebut ialah dengan menaksirkan kepintaran sebagai kapasiti pemikiran rational seseorang untuk menggabung dan menilai ransangan luaran oleh integrasi input sensorik. Input tersebut dibantu oleh fungsi memori dan program otak. Kedua-dua kualiti dan kuantiti bank memori otak dan unit pusat pemprosesan dan 'cerebral cortex' bergantung kepada bahan genetik yang diperturunkan oleh nenek moyang dari generasi ke generasi. Bahagian terpenting inilah yang menjadi peranti kepadi otak manusia. Seterusnya, bahagian ini merembeskan bahan dalam perhubungan neutron. Kepintaran turut berhubungkait dengan keturunan, bangsa, budaya, kewangan, agama, diskriminasi dan kebahagian. Penulis menyenaraikan kaitan kepintaran dengan perkara di atas. Konsep kepintaran yang dijelaskan juga begitu subjektif dan berbeza-beza dalam setiap bidang.

Artikel 4 - What is giftedness?
Sumber : http://www.gifteddevelopment.com/What_is_Gifted/whatis.htm
Lain orang lain pendapat mereka tentang kepintaran. Mungkin seorang ayah masih tidak menganggap anaknya pintar walaupun telah mendapat 10 A dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Kebiasaannya seorang lelaki mempunyai pandangan yang berbeza mengenai maksud kepintaran berbanding wanita. Lelaki berpendapat bahawa kepintaran adalah berkaitan dengan pencapaian manakal wanita pula mengatakan kepintaran adalah sebagai 'development advancement' atau kemajuan dalam pembangunan. Pertumbuhan lebih cepat  berbanding murid-murid lain sering dikaitkan dengan kembimbangan. Jangkaan wanita adalah tepat kerana kepintaran adalah sememangnya kemajuan dalam pembangunan yang boleh dilihat sejak kecil. Artikel ini secara kasarnya lebih banyak berkisar tentang perbezaan pendapat di antara lelaki dan wanita dari sudut pendapat masing-masing tentang pentakrifan kepintaran itu sendiri. 

Artikel 5 - What is Intelligence?
Sumber : http://www.riskinfo.com/warren/intellig.html
Terdapat pelbagai kontroversi mengenai kepintaran. Apakah yang dimaksudkan dengan kepimtaran, bagaimanakah mengukur kepintaran, kepelbagaian jenis kepintaran dan sebagainya. Beberapa orang ahli psikologi menyatakan pendapat mereka mengenai maksud kepintaran. Saya bersetuju dengan pendapat Stephen Jay gould bahawa kepintaran sebenarnya tidak boleh diukur walaupun terdapat beberapa cara kepintaran tetapi kepelbagaian aspek menjadikan kesukaran mengukur kepintaran. Ahli psikologi seperti Thurstone (1887-1955) hanya menyenaraikan satu perkara tetapi Gurlford pula menyenaraikan lebih daripada 20 aspek yang perlu diambil kira. Dalam mengejar arus kemodenan sekarang ini, kepintaran semakin sukar diukur. Oleh yang demikian, artikel ini menjelaskan bahawa penakrifan kepintaran adalah bersifat subjektif.