Pages

Thursday, June 2, 2011

Nilai BITARA - Pembangunan Sahsiah Guru

1.0     PENGENALAN

Bitara membawa maksud memiliki ciri-ciri unik, unggul, tiada tolok bandingnya serta lain dari yang lain. Ada enam nilai yang dapat membentuk personaliti Bitara ini. Nilai-nilai ini terbentuk melalui pendidikan, latihan, ekonomi, budaya, pengalaman, kepercayaan, masyarakat dan juga persekitaran.
            Nilai-nilai yang membentuk personaliti Bitara ini ialah intergriti, profesional, semangat berpasukan, berorientasikan pelanggan, prihatin kebajikan anggota serta kreatif dan inovatif. Keenam-enam nilai ini akan dapat menjadikan personaliti Bitara menjadi realiti.
            Keenam-enam nilai Bitara ini seharusnya menjadi panduan kepada guru bagi membentuk sahsiah mereka. Guru seharusnya memahami dan melaksanakan tanggungjawab mereka tanpa mengenepikan aspek pembangunan sahsiah guru. Nilai ini bukan setakat diketahui tetapi harus jua difahami dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian, bukan sahaja di sekolah malah sepanjang masa.
            Dalam konteks dunia pendidikan yang serba mencabar dewasa ini, guru-guru perlu peka dan beriltizam untuk menjadikan mereka dan juga produk mereka mendapat pengiktirafan. Oleh itu nilai-nilai Bitara ini perlu dikuasai oleh guru-guru ini. Proses pengajaran dan pembelajaran haruslah konsisten dengan halatuju dan falsafah pendidikan negara. Dalam menuju negara maju tahun 2020 dan pembelajaran bertaraf dunia, para guru haruslah mempunyai sikap dan semangat yang tinggi serta bersifat proaktif dalam menjayakan iltizam dan harapan bangsa.
2.0       CIRI-CIRI GURU BERKESAN

Peranan guru dalam profession mereka adalah sangat penting kerana guru merupakan arkitek pembangunan negara. Murid pada hari ini adalah pemimpin masa hadapan. Maka, adalah penting bagi seorang guru mempunyai ciri-ciri yang berkesan dalam menjalankan tugas mulia ini. Guru di dalam kelas berperanan untuk membina murid-murid yang akan menjadi masyarakat yang mempunyai ciri-ciri glokal, patriotik dan semangat cintakan negara.
            Antara ciri-ciri guru yang berkesan ialah :
2.1  Profesional
Dalam menyahut usaha kerajaan untuk menjadikan pembelajaran bertaraf dunia, guru-guru perlu bersikap profesional. Seorang guru yang profesional memiliki sikap yang cintakan ilmu, mempunyai iltizam yang tinggi, beretika dan juga kompeten. Mereka berusaha untuk mendapatkan ilmu secara formal dan tidak formal. Contohnya, sentiasa bersedia untuk berubah seiring dengan peredaran masa dan sentiasa menyahut cabaran untuk meninggikan tahap pencapaian masing-masing. Ini semua dilakukan agar proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas bertambah baik dan matang.
            Bagi meningkatkan tahap profesionalisme guru, guru perlu berusaha untuk meningkatkan kendiri mereka melalui penyelidikan tindakan, refleksi, mengamalkan budaya ilmu, menghadiri Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan dan mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat.
Guru-guru perlu menghadiri sesi latihan dalam perkhidmatan dan berkolaborasi sesama rakan sejawat bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Kemahiran ikhtisas ini sangat penting bagi setiap guru kerana ini akan mendorong guru menyampaikan pengajaran bermutu kepada pelajar. Paling penting, guru hendaklah sedaya upaya meningkatkan teknik pengajaran dalam bilik darjah. Keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah perlulah dikaji agar murid dapat impak yang maksima. Bagi memperkembangkan kemahiran, guru boleh mengikuti kursus-kursus peningkatan professionalisme yang dianjurkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah mahupun Bahagian Pendidikan Guru. Kursus-kursus ini termasuklah Kursus Dalam Perkhidmatan dan Kursus Dalaman yang dilaksakan oleh pihak sekolah.
Penyelidikan tindakan pula bertujuan untuk mengesan keadaan dan masalah dalam amalan-amalan pendidikan terutamanya mencari kelemahan-kelemahan atau masalah yang terdapat dalam sistem pendidikan atau pengajaran seorang guru. Menurut Kurt Lewin ( 1952 ), penyelidikan tindakan merangkumi empat peringkat iaitu, merancang, bertindak, memerhati dan membuat refleksi. Contohnya guru membuat kajian penyelidikan tindakan untuk mengetahui strategi, kaedah dan teknik yang paling sesuai untuk mengajar, perancangan aktiviti, pemulihan dan pengayaan, penggunaan bahan-bahan pengajaran dan pengurusan aktiviti kumpulan. Namun guru tidak seharusnya lupa bahawa topik yang hendak dikaji perlu berkait dengan masalah pengajaran yang sebenar di dalam bilik darjah.
            Refleksi pula penting untuk mengetahui kebaikan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran, seterusnya guru dapat memperbaiki dan mengubahsuai semula kaedah mengajar supaya keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah tercapai. Refleksi sangat wajar dibuat bagi setiap sesi pengajaran dan pembelajaran agar guru dapat memikirkan kaedah terbaik dalam pengajaran.
            Bagi meningkatkan budaya ilmu pula, terdapat enam bidang yang perlu diberi perhatian. Enam jenis bidang itu ialah budaya membaca, budaya berfikir, budaya belajar, budaya berkarya, bermusyawarah dan refleksi. Guru yang mempunyai konsep kendiri yang baik seperti yakin, bersikap terbuka, percaya dan mempunyai nilai-nilai diri yang baik akan membantu menjadikan mereka guru yang berkesan.
            Bagi menjamin bahawa seorang guru itu professional, guru perlu menguasai atau mempunyai pengetahuan dasar minimum yang mencukupi sebagai guru. Antara pengetahuan minimum itu ialah pengetahuan isi kandungan, pengetahuan pedagogi am, pengetahuan kurikulum, pengetahuan kandungan pedagogi, pengetahuan tentang pelajar dan ciri-ciri diri, pengetahuan konteks penting dan pengetahuan falsafah, matlamat, tujuan, nilai dan sejarah pendidikan.
            Satu perkara yang tidak kurang penting ialah kepekaan guru terhadap perkembangan pendidikan negara dan di dunia. Setiap guru perlu bersedia untuk menerima sebarang perubahan dalam pendidikan termasuk menerima inovasi baru, belajar kaedah terbaik, menggunakan teknologi terkini dan menilai keberkesanan pendidikan yang diaplikasikan di luar negara.

2.2  Kreatif dan inovatif.
Kreatif dan inovatif juga merupakan antara ciri-ciri guru yang berkesan.

2.2.1        Kreatif
Menurut kamus Webster’s ( 1976 ), pemikiran kreatif merupakan the ability to bring something new existence. Ini bermakna kreativiti ialah kebolehan untuk mewujudkan sesuatu yang baru.
Sebagai seorang yang kreatif, guru boleh melakukan pengajaran dan pembelajaran dengan sesuatu cara yang unik. Guru haruslah berfikir di luar kotak, melihat sesuatu daripada perspektif baru, membuka minda dengan idea-idea baru, menerbitkan idea besar kepada idea-idea yang lebih kecil, berfikir secara fleksibel dan membuat sintesis, imaginasi dan visualisasi. Contohnya guru menggunakan daya imaginasi mereka dalam proses mencerna minda pelajar. Guru boleh memulakan pengajaran mereka dengan mengemukakan soalan-soalan yang umum. Ini dapat membuka minda pelajar supaya dapat berfikir di luar kotak. Selain itu,media berbentuk visual, audio, teks dan grafik juga boleh membantu menjana minda pelajar. Penggunaan media-media seperti ini perlulah selaras dengan strategi pedagogi yang sesuai agar objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai.2.2.2        Inovatif
 Inovatif berasal dari perkataan Latin yang bermaksud pembaharuan. Inovatif adalah kemampuan membuat transformasi atau mencipta sesuatu yang baru samada dalam bentuk sumber atau kaedah yang relevan dalam pengajaran dan pembelajaran agar dapat menjana minda murid-murid untuk menerima ilmu dan kemahiran yang diajar. Inovatif seorang guru adalah merangkumi kebolehan mengubahsuai teknik atau kaedah sedia ada kepada cara yang lebih baik lagi.
Antara usaha yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia untuk guru-guru di Malaysia ialah mewujudkan Anugerah Guru Inovatif. Ini bertujuan untuk mengenalpasti guru atau kumpulan guru yang telah melahirkan idea dan usaha kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan kurikulum di peringkat sekolah. Selain itu, kewujudan anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru atau kumpulan guru yang dikenal pasti sebagai kreatif. Guru juga digalakkan berusaha mencari idea-idea baru dalam melaksanakan kurikulum dan berkongsi dengan guru-guru lain bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk melahirkan guru yang kreatif dan inovatif ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan daya imaginasi murid dapat membantu mencerna minda murid. Pemilihan dan pengaplikasian media pengajaran membantu murid meneroka ke tempat yang tidak dapat atau mustahil untuk diterokai. Contohnya, guru membawa murid meneroka ke kawasan gurun, dasar lautan ataupun angkasa lepas untuk memberi gambaran visual kepada murid. Dengan cara ini, murid dapat melihat perkaitan atau menyerap ilmu pengetahuan dengan lebih baik.
Rumusannya, guru hendaklah mempunyai sikap kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini dapat memahirkan guru dalam merancang cara mengajar yang paling sesuai untuk murid-muridnya. Selain itu, daya kreatif dan inovatif guru juga boleh mempengaruhi minat dan kebolehan murid. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran juga merupakan daya kreatif dan inovatif guru yang dapat merangsang murid dalam proses menerima ilmu pengetahuan.

2.3  Integriti
Integriti ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu anggota perkhidmatan pelajaran dan organisasi pelajaran berlandaskan etika dan piagam pelanggan berdasar sistem dan proses kerja serta pematuhan kepada amalan terbaik. Kod etika dan piagam pelanggan diamal dan dihayati oleh anggota organisasi yang akhirnya menjadi budaya kerja organisasi. Melaksana amanah dan kuasa yang dipertanggungjawab dengan memberi keutamaan kepada kepentingan awam.
Intergriti merupakan ciri-ciri positif yang wujud pada individu dan sesebuah organisasi. Menurut kamus Oxford, intergriti bermaksud quality of being honest and having strong moral principles, the state of being whole and undivided. Kamus Dewan, Edisi ke-3 mentakrifkan intergriti sebagai keadaan sempurna dan utuh. Manakala Collin English Dictionary ( 1994 ), pula mentakrifkan intergriti sebagai adherence to moral principles, honesty, wholeness, soundness.
Antara perkara yang terkandung dalam integriti ialah melaksanakan amanah mengikut kepentingan awam, mengutamakan kepentingan awam dan telus serta tulus. Isu-isu seperti penyelewengan dan salah guna kuasa tidak patut berlaku. Dalam konteks pengajaran guru di dalam kelas pula, guru seharusnya mengutamakan kepentingan murid melebihi kepentingannya sendiri. Contohnya, guru memilih tajuk dan kaedah yang sesuai untuk keperluan murid berbanding kaedah yang disukai guru. Guru hendaklah bersikap jujur dan memberi layanan yang adil kepada murid-murid ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.
Pada 6 September 2007, YB. Dato’ Sri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Pelajaran Malaysia pada ketika itu telah membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk mewujudkan Masyarakat Malaysia Berintergriti Melalui Sistem Pendidikan Berkesan. Menurutnya, Kementerian Pelajaran Malaysia telah merangka sebuah pelan induk yang dinamakan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010. Pelan ini merupakan sebuah pelan yang komprehensif dan holistik serta dilaksanakan untuk memastikan modal insan yang dibangunkan dapat memenuhi hasrat dan cabaran yang dinyatakan.
Guru selaku pendidik perlu bertanggungjawab dan bertindak sewajarnya terhadap murid. Di antaranya tanggungjawab tersebut ialah seperti sentiasa memikirkan masa depan murid, ada tahap kesabaran yang tinggi, bersifat pengasih dan penyayang, pupuk suasana seronok belajar, beri pengharapan baru, bentuk roh dan sahsiah terpuji dan ada kapasiti mengubah murid menjadi yang terbaik.

2.4  Semangat Berpasukan
Menurut kamus Websters New World, kerja berpasukan bermaksud perkara yang dilakukan bersama sekumpulan orang di mana setiap orang yang berada di bawahnya adalah individu yang berkepentingan dan memberi sumbangan kepada kecekapan kumpulan tersebut. Oleh itu, kerja berpasukan yang berkesan akan terhasil apabila semua ahli yang terlibat memberi sumbangan dan terlibat aktif dan bekerja menuju tujuan yang sama. Semangat berpasukan menghasilkan kerja berpasukan yang berkualiti tinggi. Sebagai guru, mereka  tidak boleh bekerja secara individu terutamanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Semangat berpasukan dapat mencetuskan pernyataan perasaan, inovasi dan percambahan idea yang lebih baik dan kreatif.
Kerja berpasukan memerlukan semangat berpasukan yang tinggi. Terdapat beberapa perbezaan antara kumpulan dan pasukan. Di sesebuah sekolah, guru mungkin adalah sebagai kumpulan tetapi yang lebih penting, guru seharusnya bekerja sebagai satu pasukan. Ahli dalam kumpulan bekerja secara bebas dan tidak bekerja untuk tujuan yang sama. Pasukan pula bekerja saling bergantungan, mempunyai tujuan peribadi dan pasukan, memahami matlamat dan saling menyokong antara satu sama lain. Ahli kumpulan menumpukan kepada diri mereka sendiri kerana mereka tidak terlibat dalam perancangan antara ahli. Ahli pasukan pula merasakan pemilikan terhadap peranan mereka dalam kumpulan ini kerana mereka komited terhadap matlamat mereka. Selain itu, ahli kumpulan sangat berhati-hati tentang apa yang mereka katakan dan takut mengajukan soalan. Ini terjadi keraana mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi dalam kelompok mereka. Sementara itu, matlamat yang ditentukan dalam pasukan akan menggalakkan semua ahli pasukan mengekspresikan pendapat, pandangan dan pertanyaaan yang pelbagai.
Menurut Larson dan LaFasto dalam buku mereka berjudul Teamwork: What Must Go Right/What Can Go Wrong (Sage Publications 1989), terdapat beberapa ciri-ciri pasukan yang berkesan. Pasukan mestilah mempunyai tujuan yang jelas. Setiap ahli hendaklah memahami tujuan tersebut dan tahu peranan masing-masing. Pada masa yang sama, pasukan perlu mempunyai struktur berasaskan keputusan. Pasukan ini harus membuat tindakan yang akan menghasilkan sesuatu keputusan yang diingini. Setiap ahli mestilah memberikan komitmen dan bersatu. Suasana dalam pasukan hendaklah saling bekerjasama dan berkolaborasi dalam mencapai matlamat yang sama. Tidak semestinya semua guru melakukan perkara yang sama tetapi mereka saling melengkapi antara satu sama lain. Pasukan yang berkesan sentiasa menerima sokongan luaran dan dorongan agar mereka sentiasa positif dalam mencapai matlamat mereka.

2.5  Berorientasikan pelanggan
Sebagai seorang guru juga, kita perlu mengamalkan sikap berorientasikan pelanggan. Siapakah pelanggan kita di sekolah? Pelanggan sekolah terdiri daripada murid-murid dan ibu bapa mereka. Di Malaysia, ibu bapa terdiri daripada ahli Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Sebagai sebuah agensi perkhidmatan, guru juga tidak terlepas daripada memberikan perkhidmatan terbaik yang berorientasikan pelanggan. Terdapat empat perkara yang akan dibincangkan dalam perkhidmatan berorientasikan pelanggan iaitu responsif, proaktif, mesra dan berkualiti. Kesemua perkara ini terkandung dalam Lampiran Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2008 : Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan.
            Dalam Pekeliling tersebut, kerajaan telah menyatakan beberapa ciri kualiti Perkhidmatan Pelanggan yang dibahagikan kepada 3 kategori iaitu fizikal, penyampaian dan emosi. Komponen fizikal mengandungi persekitaran yang kondusif dan kemudahan sokongan. Dalam komponen penyampaian pula mengandungi kebolehpercayaan, responsif, menepati masa, ketepatan, mudah diperoleh, mudah difahami, kompeten, kredibiliti dan keselamatan. Terakhir, komponen emosi mengandungi mesra dan adil, mendengar dan memahami dan menghormati.
            Responsif bermaksud menyampaikan perkhidmatan yang responsif yang memenuhi ciri-ciri seperti cepat memberi respons kepada semua urusan pelanggan dan memaklumkan sehingga urusan selesai. Di sekolah, kita mempunyai beberapa tanggungjawab yang perlu diselesaikan dengan segera seperti urusan biasiswa, mencatat buku prestasi murid dan memaklumkan perkembangan murid kepada ibu bapa. Guru hendaklah sentiasa responsif terhadap urusan-urusan sebegini.
            Guru juga perlu sentiasa menawarkan perkhidmatan yang konsisten kepada pelanggan dari segi kualiti pengajaran dan pembelajaran serta menepati piagam yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Pada masa kini, KPM telah menggariskan NKRA sebagai piawai yang patut dipatuhi oleh pihak sekolah. Biasanya, dalam setiap kelas terkandung Piagam Pelanggan yang menggariskan amalan yang patut dilaksanakan oleh guru termasuk menepati masa.
            Selain itu, penyediaan bahan seperti borang, arahan, panduan perkhidmatan dan maklumat-maklumat yang diperlukan juga hendaklah disediakan dengan jelas. Contohnya, bagi urusan pendaftaran dan pengesahan kanak-kanak masuk sekolah, Borang Maklumat Murid dan sebagainya hendaklah diserahkan beserta arahan yang jelas kepada ibu bapa. Guru-guru juga dminta lebih kompeten iaitu berpengetahuan dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing.
            Dari segi emosi, guru seharusnya lebih mesra dan adil kepada murid dan ibu bapa dan berurusan dengan mereka tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Selain itu, guru yang mempunyai sahsiah yang baik sentiasa mendengar dan memahami perkara yang dibangkitkan oleh pelanggan dan mengambil tidakan yang sewajarnya. Menghormati ibu bapa juga penting selain guru memberi layanan dengan penuh rasa hormat.
            Terakhir, dari segi fizikal pula, guru yang mempunyai sahsiah yang tinggi akan mementingkaan keselesaan murid mereka. Persekitaran kelas yang kondusif, kebersihan dan suasana di sekolah juga turut memainkan peranan yang penting. Pada pendapat saya, kebersihan dan keceriaan juga akan meningkatkan motivasi murid untuk hadir ke sekolah dan mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran dengan lebih gembira.

3.0KESIMPULAN

Guru perlu mempunyai sahsiah yang baik dan memenuhi etika bagi memartabatkan profession perguruan. Selain enam nilai Bitara yang telah digariskan, guru juga perlu mematuhi Kod Etika Perguruan.

            Namun begitu, terdapat beberapa faktor dan mekanisme yang mengawal tingkahlaku manusia. Faktor-faktor tersebut ialah keperluan kehidupan, nilai-nilai hidup, penguatkuasaan undang-undang, pendidikan agama dan budaya kerja. Seharusnya, guru dapat mematuhi etika perguruan dan memiliki sahsiah yang baik ketika melaksanakan tugas mulia ini.
            Guru perlu melakukan muhasabah diri dengan cara menilai diri, menghitung kebaikan dan keburukan yang telah kita lakukan. Selain itu, lakukan juga penilaian diri dengan melihat kepada apa yang telah kita lakukan dan bagaimana untuk memperbaikinya.

Huraikan satu (1) isu yang melanggar etika profesion perguruan.


PENGENALAN MASALAH
Terdapat pelbagai isu yang timbul dan melanggar etika profesion perguruan. Saya memilih untuk membincangkan masalah penyalahgunaan masa sebagai isu yang melanggar etika profesion perguruan kerana masalah ini kerap terjadi di kalangan guru. Walaupun saya tidak menjalankan kajian penyelidikan tentang masalah ini tetapi melalui pengamatan saya selama 10 tahun ini, adalah wajar masalah ini diberi perhatian.  Masalah penyalahgunaan masa mugkin tidak terlalu serius tetapi jika dibiarkan berlanjutan, masalah ini dapat menjejaskan kredibiliti para guru. Ramai guru tidak menyedari hakikat ini. Selain itu, saya juga berharap agar saya dapat menangani isu ini dalam diri saya agar tugas saya sebagai guru menyumbang satu kebaikan kepada murid-murid saya.
Masa adalah sangat berharga kepada manusia. Di dalam al-Qur’an, Surah Al-‘Asr, Allah menerangkan kepada manusia tentang kepentingan masa.

“Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka menyeru kepada kebenaran dan menyeru kepada kesabaran.”

Maka, di dalam Islam itu sendiri telah menyatakan bahawa manusia yang tidak menggunakan masa dengan betul adalah orang-orang yang kerugian. Tugas guru adalah sebagai penyampai ilmu pengetahuan. Sekiranya kita tidak cuba menerapkan kepentingan masa kepada murid, maka, kita sebagai guru boleh dikatakan tidak berjaya memberi satu ilmu yang amat berguna.
            Pepatah Arab ada menyebut bahawa masa adalah ibarat pedang. Jika kita tidak menggunakan untuk memotong, ia akan memotong kita. Pepatah Cina pula menyebut bahawa semua bunga yang bakal berkembang pada hari esok adalah benih pada hari ini. Sebagai guru, kita hendaklah menghargai masa yang diberikan kepada kita terutamanya dalam waktu persekolahan. Ada juga yang mengatakan bahawa bertangguh itu pencuri masa. Orang yang tidak tahu menggunakan masa pula dikatakan orang yang mati. Kesemua kata-kata hikmat di atas menunjukkan kepentingan masa yang perlu dihayati insan bernama guru.
PERATURAN TETAP GURU
Sebelum saya menyentuh isu penyalahgunaan masa di kalangan guru dalam tempoh bertugas, saya ingin merujuk kepada  peraturan-peraturan yang perlu di patuhi guru ketika berada dalam perkhidmatan.
            Mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/81 yang bertarikh 12 September 1981, semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, kakitangan sekolah dan para pelajar dikehendaki berada di sekolah sekurang-kurangnya lima minit sebelum sekolah bermula. Surat ini juga memberi penekanan terhadap tanggungjawab guru untuk mengamalkan ketepatan masa sepanjang waktu bertugas di sekolah, semasa datang dan balik dari sekolah, ketika memasuki bilik darjah untuk mengajar dan semasa menjalankan sesuatu kegiatan di luar bilik darjah seperti kegiatan kokurikulum. Maksud ketepatan masa juga merangkumi keperluan guru untuk mengikut jadual pengajaran dan tidak dibenarkan meninggalkan kelas ataupun kawasan sekolah semasa tempoh persekolahan.
            Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh guru berkaitan pematuhan waktu dan masa. Semua guru dikehendaki menandatangani buku kedatangan sebaik sahaja tiba di sekolah dengan mencatatkan nama, masa sampai dan menurunkan tandatangan. Pada zaman yang teknologi kini, ada sekolah yang menggunakan ‘punch card’ atau menggunakan perisian komputer yang menggunakan pengesanan corak ibu jari sebagai bukti kehadiran. Guru Besar pula diberi kuasa mengizinkan guru meninggalkan kawasan sekolah sekiranya ada hal-hal tertentu dan mereka perlu mengisi buku catatan meninggalkan sekolah. Begitu juga jika terdapat hal yang memerlukan guru meninggalkan bilik darjah, kegiatan dan upacara rasmi sekolah dan aktiviti kokurikulum, guru perlu mendapat kebenaran dari Guru Besar.
            Pada masa senggang iaitu ketika guru tidak menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, guru perlu melaksanakan beberapa perkara seperti memeriksa buku latihan dan kerja rumah murid dengan teliti, menulis buku ringkasan mengajar, menyediakan alatan dan bahan bantu mengajar, menguruskan hal ehwal kelas, menguruskan yuran murid, hal-hal kokurikulum dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh guru pada waktu ini mestilah aktiviti yang memberikan faedah kepada murid-murid. Selain itu, guru juga diberi tanggungjawab untuk menggantikan guru lain untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.

ISU-ISU PENYALAHGUNAAN MASA GURU
Di bawah ini, saya ada menyatakan beberapa perkara yang membawa kepada penyalahgunaan masa yang sering dilakukan oleh guru sama ada secara disedari atau tidak disedari.
a)      Guru lewat masuk ke dalam kelas.
Guru yang mematuhi ketetapan masa tidak menunggu loceng berbunyi untuk berjalan dari sesuatu tempat untuk ke kelas mereka. Mereka akan bergerak awal ke kelas dan kadangkala sanggup pula menunggu waktu guru lain habis di luar kelas. Sekiranya waktu pengajaran adalah berturutan, guru ini tergesa-gesa pergi bergerak dari satu kelas ke kelas berikutnya dengan penuh semangat. Maka, fenomena guru yang lewat masuk ke kelas akan menimbulkan isu penyalahgunaan masa. Bukan itu sahaja, sekiranya berlaku sebarang kemalangan di dalam kelas, guru tersebut harus dipersalahkan. ‘Mencuri masa’ adalah perbuatan yang tidak wajar bagi seorang guru.

b)     Guru tidak menggunakan masa yang terluang untuk membuat bahan dan alat bantu mengajar.
Bahan bantu mengajar sangat penting dalam menyampaikan ilmu kepada murid terutamanya sekiranya guru ingin mengenalkan sesuatu konsep kepada murid.di zaman moden ini, pelbagai bahan dan alatan siap telah dibeli oleh sekolah untuk digunakan oleh guru. Malah, sumber internet juga kini menjadi sumber yang sangat efektif untuk digunakan oleh guru. Saya melihat isu ini sebagai sesuatu yang agak menyedihkan kerana guru sudah sedia maklum dengan tanggungjawab mereka. Bahan-bahan ini juga digunakan sebagai alat pentaksiran kepada murid untuk mengenalpasti tahap pencapaian murid terhadap sesuatu kemahiran. Kegagalan menyediakan alatan bantu mengajar juga menjadi isu penyalahgunaan masa senggang guru. Guru seharusnya menggunakan masa tersebut untuk memilih mana-mana alatan yang dibeli oleh pihak sekolah mahupun cakera padat yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk digunakan di dalam kelas. Malah, guru juga boleh melayari laman web Eduweb tv untuk memuat turun mana-mana video untuk membantu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Bukankan kesemua perancangan pengajaran ini memerlukan guru menggunakan masa senggang mereka?

c)      Guru tidak menggunakan pengetahuan dan kemahiran sepenuhnya untuk membantu murid.
Rata-rata guru lepasan sijil dan diploma dilatih selama 3 tahun untuk menguasai ilmu dan kemahiran mengajar. Guru yang mengikuti Kursus Perguruan Lepasan Ijazah pula dilatih selama satu tahun. Pihak Bahagian Pendidikan Guru juga sering mengadakan kursus-kursus pedagogi mata pelajaran tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu guru. Pengetahuan pedagogi membantu guru mengenalpasti kaedah terbaik untuk mengajar. Pengetahuan mengenai psikologi pula membantu guru memahami gelagat dan tingkahlaku murid. Namun, tidak ramai guru yang mengaplikasikan ilmu mereka akibat daripada tidak menggunakan masa mereka dengan baik untuk merancang sesuatu yang berguna untuk murid-murid mereka. Lebih menyedihkan, terdapat juga guru yang menolak arahan untuk menghadiri kursus dengan memberikan pelbagai alasan yang tidak munasabah sedangkan kursus tersebut berguna untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran mereka. Ada pula guru yang menganggap menghadiri kursus hanya untum ‘makan angin’. Maka, mereka hanya mengikuti kursus sambil lewa dan tidak mendapat ilmu yang berguna. Akibatnya, Kementerian Pelajaran Malaysia kerugian dan tidak mencapai objektif pelaksanaan kursus akibat tindakan mereka yang tidak bertanggungjawab.

d)     Guru menggunakan masa terluang untuk bercerita dan berbual perkara yang tidak berkaitan dengan hal-ehwal kerja.
Ada juga segelintir guru yang suka berkongsi cerita di luar hal ehwal kerja seperti hal-hal peribadi, gossip artis, hal-hal kemasyarakatan dan politik. Guru juga perlu mengambil tahu isu semasa tetapi adalah tidak wajar menggunakan masa mereka di sekolah dengan berkongsi cerita lain dan berbual-bual kosong. Sikap guru yang sebegini sebenarnya hanya merendahkan martabat mereka dan menimbulkan perspektif negatif dalam kalangan masyarakat. Alangkah baiknya sekiranya masa-masa senggang sebegini digunakan untuk menyediakan bahan bantu mengajar atau membaca buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Perbincangan tidak formal mengenai masalah pengajaran dan pembelajaran juga boleh dijalankan bersama Ketua Panitia dan rakan-rakan sejawat yang lain. Dengan cara ini, pelbagai idea dilontarkan dan guru mendapat faedah yang boleh digunakan untuk kebaikan murid-muridnya. Di dalam Islam juga, perbuatan mengumpat amat dikeji dan tidak disukai Allah.

e)      Guru tidak menyemak hasil kerja murid atau tidak memenuhi standard latihan yang mencukupi.
Setiap panitia mata pelajaran mempunyai standard kecukupan latihan minimum bagi setiap kumpulan murid. Guru dikehendaki memberikan latihan kepada murid mengikut ketetapan yang diberikan supaya penguasaan murid lebih terbukti kesahan dan kebolehpercayaannya. Namun, penyalahgunaan masa menyebabkan guru hanya memberikan latihan yang sedikit supaya waktu menyemak adalah lebih singkat. Isu penyalahgunaan masa ini lebih parah sekiranya guru menggunakan masa menyemak buku latihan dalam waktu pengajaran dan pembelajaran. Seharusnya waktu tersebut digunakan untuk membantu dan memberi panduan kepada murid supaya objekif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. Latihan tambahan amat penting bagi mengukuhkan lagi kefahaman murid dan membenarkan ilmu itu berada lebih lama dalam minda mereka. Oleh sebab itu, guru seharusnya tidak memandang ringan tentang perkara ini.

f)       Guru menunda kerja, melakukan aktiviti yang tidak penting dan melakukan tugas sambil lewa.
Ada juga segelintir guru yang tidak menggunakan masa dengan efektif. Mereka sering menunda sesuatu kerja sehingga menimbulkan sesuatu bebanan kepada mereka. Malah, di akhir waktu yang ditetapkan, guru merungut kerana berasa tertekan dengan bebanan yang disebabkan kealpaan mereka sendiri. Ada guru yang menggunakan masa terluang mereka dengan aktiviti membaca majalah kekeluargaan, membincangkan isu politik secara keterlaluan dan membincangkan hal kekeluargaan orang lain. Sikap sebegini mengundang pandangan yang tidak baik di kalangan murid dan ibu bapa. Sewajarnya, masa terluang sebegini digunakan untuk membincangkan masalah pengajaran dan pembelajaran murid atau membaca artikel-artikel mengenai pendidikan. Pengalaman dari guru-guru lain juga boleh dibincangkan. Guru seharusnya mempunyai motivasi intrinsik supaya guru dapat menggunakan sepenuhnya masa mereka ke arah kebaikan.

g)      Tidak mengambil tahu mahupun berbincang mengenai penambahan ilmu pengetahuan dan kemahiran.
Seringkali juga terdengar rungutan guru yang terpaksa menghadirkan diri mengikuti kursus peningkatan professionalisme guru. Sekalipun terpaksa mengorbankan waktu mengajar di sekolah, guru seharusnya berfikiran positif kerana dapatan ilmu tersebut akan membantu mereka mengajar dengan lebih baik. Akibat ‘keterpaksaan’ mereka menghadirkan diri, mereka telah menyalahgunakan masa mereka dengan mengambil tindakan sambil lewa. Maka, berlaku dua kerugian di sini iaitu waktu mengajar di sekolah telah terkorban dan ilmu yang diperolehi juga tidak maksimum. Seharusnya, guru tidak menyalahgunakan masa yang diberikan kepada mereka semata-mata tanggapan mereka yang negatif.

Dalam perspektif Islam, kerja adalah ibadah sekiranya kita mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan Allah. Di sini jelas menunjukkan bahawa kerjaya sebagai guru juga jika dilaksanakan dengan baik adalah diiktiraf sebagai ibadah. Namun, apakah guru lupa bahawa kelalaian mereka mematuhi ketetapan masaakan membuatkan ibadah mereka tersasar. Soal penyalahgunaan masa juga melibatkan isu halal dan haram. Tujuan kita menjadi guru adalah untuk memperolehi pendapatan berkat dan menyara keluarga. Selain itu, tugas sebagai guru adalah pendidik. Cuba renungkan kembali, adakah kita sebagai guru telah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan dalam Islam? Apakah kita sanggup untuk memohon kemaafan dari setiap anak murid kita atas kelewatan kita secara sengaja untuk masuk ke kelas? Sudah tentu tidak. Pada kesempatan yang ada inilah, guru seharusnya menggunakan peluang ini untuk mengajar bersungguh-sungguh dan mengelak isu penyalahgunaan masa.
Huraikan kesan isu tersebut kepada pembangunan sahsiah guru.
KESAN ISU PENYALAHGUNAAN MASA TERHADAP PEMBANGUNAN SAHSIAH GURU
Kegagalan guru mematuhi ketetapan masa akan menimbulkan beberapa kesan. Perkara yang ingin dibincangkan di sini ialah bukan hanya melihat kesan kepada guru tetapi juga kesan kepada murid itu sendiri memandangkan isu penyalahgunaan masa ini sebenarnya lebih banyak merugikan mereka. Beberapa kesan yang dapat dilihat ialah:
a)      Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran tidak maksimum akibat kurangnya kualiti dan produktiviti.
Apakah yang dimaksudkan oleh kualiti dan produktiviti? MS ISO 9000 mendefinisikan kualiti sebagai keseluruhan ciri-ciri sesuatu entiti iaitu produk dan perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak pelanggan yang dinyatakan dan tersirat. Dalam perkhidmatan pendidikan, guru hendaklah menyediakan perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak pelanggan iaitu murid dan ibu bapa. MS ISO 9000 mula digunapakai seperti yang tercatat di dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 : Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000 dalam Perkhidmatan Awam. Selain itu, kakitangan awam juga boleh merujuk kepada Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Bil 2/2002 : Garis Panduan bagi Melaksanakan MS ISO 9000:2000 Dalam Perkhidmatan Awam. Kualiti menyentuh tentang kefahaman kehendak dan pengharapan pelanggan. Ini menghendaki guru menunjukkan kemampuan mereka dalam merekabentuk perkhidmatan seperti yang diperlukan dan diharapkan murid dan ibu bapa.
            Apakah pula yang dimaksudkan oleh produktiviti? Merujuk kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 6 Tahun 1991 : Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti dalam Perkhidmatan Awam, produktiviti boleh didefinisikan sebagai nilai atau kuantiti output yang dapat dihasilkan oleh satu unit input. Maka, output merujuk kepada keluaran atau perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah organisasi. Dalam konteks sekolah sebagai organisasi, input perujuk kepada ilmu dan kemahiran yang diberikan kepada murid manakala output merujuk kepada tingkahlaku dan pengadaptasian ilmu dan kemahiran oleh murid itu sendiri. Mengapa pula kualiti dan produktiviti adalah berkaitan dengan penyalahgunaan masa? Jika kita merujuk kepada Pekeliling tadi, Kerajaan Malaysia ada menggariskan beberapa panduan untuk meningkatkan produktiviti. Salah satu cara untuk meningkatkan kualiti ialah pihak pentadbiran sekolah mengambil langkah-langkah bagi mengukuhkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti. Faktor-faktor tersebut ialah:
                                i.            Tenaga manusia (guru-guru)
                              ii.            Sistem dan prosedur
                            iii.            Struktur organisasi
                            iv.            Gaya pengurusan
                              v.            Persekitaran kerja
                            vi.            Teknologi
                          vii.            Bahan-bahan
                        viii.            Kelengkapan modal

Kesemua faktor di atas menyumbang kepada produktiviti Negara. Maka tidak syak lagi jika penyalahgunaan masa guru akan menyebabkan kurangnya produktiviti kerana guru tidak bersikap positif, berada dalam persekitaran yang kurang kondusif, tidak menyediakan atau menggunakan teknologi dalam pengajaran, tidak menyediakan bahan dan alatan yang bersesuaian dan tidak melakukan refleksi pengajaran untukmengenalpasti dan menyelesaikan masalah murid. Penyalahgunaan masa menyebabkan guru tidak membuat persediaan rapi dalam menentukan dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.

b)     Kepimpinan Melalui Teladan tidak diaplikasikan.
Guru adalah ‘role model’ murid. Maka, guru perlu menghayati slogan kepimpinan melalui teladan. Ini disebabkan oleh murid suka meniru perlakuan, memek muka, pakaian malah personaliti guru tersebut.
            ‘Kepimpinan Melalui Teladan’ merupakan slogan yang dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pada 19 Mac 1983. Slogan ini diwujudkan bagi menanam dan memupuk sifat kepimpinan yang berkesan bagi dicontohi dan diamalkan oleh segenap lapisan masyarakat. Selain itu, ia juga dapat menerap nilai kebertanggungjawab dan etika murni di kalangan kakitangan awam.
            Guru merupakan antara orang yang paling kerap mendampingi murid selain ibu, bapa dan ahli keluarga mereka. Malah, kebanyakan murid sering mendengar kata guru berbanding dengan ibu dan bapa mereka sendiri. Malah, mereka juga kerap bercerita kepada ibu bapa tentang kehebatan guru. Tetapi sekiranya guru mereka sering menghabiskan waktunya dengan perkara yang tidak berfaedah, apakah pula pandangan dan cerita yang akan didengari oleh ibu bapa mereka? Tentunya ini akan menimbulkan pandangan yang negatif dari pihak ibu bapa dan mengundang tanggapan yang negatif dari murid-murid juga.

c)      Penambahbaikan dalam kaedah dan strategi pengajaran tidak berlaku.
Sekiranya guru tidak menggunakan masa terluang kita untuk membuat kajian tindakan, guru tidak dapat membuat penambahbaikan terhadap teknik pengajaran mereka. Kajian tindakan ialah kajian yang dibuat berdasarkan sesuatu situasi iaitu mendiagnos sesuatu masalah dan cuba mengatasi dalam konteks itu. Ada baiknya jika guru terus menulis refleksi pengajaran selepas sesi pembelajaran dilaksanakan atau selepas sesuatu tajuk diajar. Selepas itu, guru tersebut hendaklah membuat kajian tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Guru boleh menggunakan masa senggang di antara waktu pengajaran atau sewaktu sesi persekolahan untuk mencari jalan penyelesaian. Guru boleh merujuk artikel akademik seperti jurnal pendidikan, bertanya kepada guru lain, merujuk kepada guru cemerlang dan jurulatih utama ataupun merujuk kepada kajian penyelidikan yang pernah dilakukan sebelum ini.
            Menurut Stenhouse (1975), penyelidikan tindakan bukan sahaja menyumbang kepada pengajaran dan pembelajaran tetapi kepada teori pendidikan dan pengajaran yang boleh diakses oleh guru-guru lain. Maka, jika penyelidikan tindakan dijalankan, guru boleh berkongsi maklumat dengan guru lain untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Semua perkara ini boleh dilakukan pada waktu persekolahan sekiranya guru tidak berhasrat untuk menyalahgunakan masa.

d)     Tidak maju akibat tidak positif dan tiada matlamat hidup.
Terdapat segelintir guru yang tidak mempunyai matlamat hidup. Mereka tiada fokus tertentu dalam kerjaya mereka. Maka, mereka tidak tahu untuk memenuhi masa di sekolah mereka. Sebagai guru, seharusnya mereka menetapkan satu atau lebih matlamat untuk dicapai. Contohnya, Cikgu Hadi mempunyai matlamat untuk menjadi guru cemerlang Matematik dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi. Untuk mencapai matlamatnya, Cikgu Hadi merancang untuk mendokumentasikan aktiviti pengajaran dan pembelajarannya sebelum memohon jawatan tersebut. Oleh itu, Cikgu Hadi akan menggunakan masa senggang di sekolah untuk menyediakan dokumentasi tersebut.
            Guru juga hendaklah lebih positif dalam menentukan hala tujunya dalam kerjaya. Sebagai guru yang positif, mereka sentiasa berfikir untuk memenuhi keperluan murid. Jadi, masa terluang tersebut akan digunakan untuk memikirkan sesuatu yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik agar dapat melakukan tugasnya dengan lebih ikhlas dan bersungguh-sungguh. Terdapat beberapa ciri guru yang berfikiran positif iaitu optimis, bersemangat, keberanian, keyakinan, keazaman, kesabaran, ketenangan dan fokus. Sekiranya seorang guru itu mempunyai matlamat kerjaya dan bersikap positif, maka isu penyalahgunaan masa ini dapat dikurangkan.

e)      Dari perspektif Islam, sikap guru yang menyalahgunakan masa boleh mengundang dosa.
Rata-rata guru di Malaysia perlu mengajar sebanyak 26 hingga 30 waktu seminggu. Waktu ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh guru. Namun, bagaimana pula jika guru terlibat terlewat masuk ke kelas? Pendapatan seorang guru adalah dari sumber yang halal iaitu menyampaikan ilmu kepada murid. Sekiranya guru tidak tidak mematuhi peraturan masa yang ditetapkan, pendapatan itu menjadi tidak halal. Guru perlu memohon maaf daripada murid dan meminta murid menghalalkan kekurangan tersebut. Sekiranya di dalam kelas mempunyai 35 orang murid, maka semua murid hendaklah bersedia untuk memaafkan guru. Bayangkan sepanjang 25 tahun atau lebih tempoh perkhidmatan guru, adakah guru benar-benar tidak menyalahgunakan masa? Perkara ini perlu direnung semua oleh insan yang bergelar guru.
            Soal penyalahgunaan masa juga melibatkan keberkatan rezeki. Keberkatan rezeki amat penting dalam kehidupan dan pembangunan keluarga. Guru yang tidak menitikberatkan perkara ini boleh menyebabkan rezekinya tidak diberkati. Perkara seperti ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ini melibatkan hubungan insan dengan penciptanya. Kemungkinan akibat tiada keberkatan dalam rezekinya, dia sering berasa gundah dan merasa tidak pernah cukup. Dalam menjalankan tugas, guru-guru tidak boleh walau sedikitpun mengurangi waktu bersama dengan murid seperti yang telah ditetapkan di dalam jadual waktunya. Jika guru-guru dengan sengaja masuk lambat contohnya, dengan itu dia boleh dikatakan telah menipu dalam kerjanya.
Kaitkan isu tersebut dengan satu (1) teori pembangunan sahsiah.

TEORI PILIHAN DAN TERAPI REALITI
William Glasser telah mengemukakan Model Terapi Realiti pada tahun 1956. Model ini menerima bahawa tingkahlaku secara luarannya dipandu motivasi dalaman. Ia dibina berdasarkan tiga prinsip iaitu :
a)      Individu bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya sendiri. Tingkahlaku tidak dihasilkan dari persekitaran masyarakat, pewarisan atau masa lampaunya.
b)      Individu boleh hidup dengan lebih baik apabila diberi bimbingan dan sokongan.
c)      Individu berkelakuan dalam pelbagai tingkahlaku supaya persekitarannya sesuai seperti mana yang ia kehendaki.
Kedua-dua model ini saling berkait rapat.

TEORI PILIHAN
Teori Pilihan mengatakan bahawa apa yang kita lakukan semuanya dikawal. Tingkahlaku yang dibuat pula adalah dipilih oleh diri sendiri. Diri kita pula dipandu oleh gen atau baka kita yang cuba memenuhi lima keperluan asas iaitu kelangsungan hidup, kasih sayang dan rasa memiliki, kuasa, kebebasan dan kegembiraan.
Menurut William Glesser lagi, keperluan yang paling penting ialah kasih sayang dan rasa memiliki kerana kita akan menggunakannya untuk mengukuhkan ikatan hubungan antara orang-orang di samping kita agar dapat memuaskan kehendak mereka.

Terdapat sepuluh tunjang dalam Teori Pilihan iaitu:
a)      Satu-satunya orang yang boleh mengawal tingkahlaku kita ialah diri kita sendiri.
b)      Apa yang kita boleh berikan kepada orang lain ialah maklumat.
c)      Masalah psikologi jangka panjang adalah masalah hubungan.
d)     Masalah hubungan adalah sebahagian daripada kehidupan kita.
e)      Apa yang berlaku pada masa lepas harus dilakukan dengan apa yang dilakukan pada hari ini, tetapi kita hanya dapat memenuhi keperluan asas kita sekarang dan bercadang untuk memuaskan kehendak mereka pada masa hadapan.
f)       Kita hanya dapat memuaskan keperluan kita dengan cara memuaskan gamabaran dalam Dunia Kualiti kita.
g)      Apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita bertingkahlaku.
h)      Tingkahlaku kita adalah keseluruhan tingkahlaku yang terbina dari empat komponen iaitu tindakan, pemikiran, perasaan dan fisiologi.
i)        Keseluruhan tingkahlaku kita adalah dipilih tetapi kita hanya memberi arahan secara langsung terhadap komponen tindakan dan pemikiran. Kita hanya mengawal perasaa, dan fisiologi secaratidak langsung melalui bagaimana kita memlih untuk bertindak dan berfikir.
j)        Keseluruhan tingkahlaku direkabentuk oleh perbuatan dan dinamakan sebagai sebahagian daripada perkara yang dikenalpasti.


TERAPI REALITI

Terapi Realiti adalah kaedah kaunseling yang diajar oleh William Glasser sejak 1965. Terapi Realiti menyediakan panduan kepada kita untuk menangani sesuatu masalah. Matlamat Terapi Realiti ialah membantu memperjelaskan sesuatu masalah dan isu untuk di selesaikan. Oleh sebab itu, Terapi Realiti adalah berkaitrapat dengan Teori Pilihan.Teori ini juga berorientasikan kepada 4 proses penting iaitu Wants, Doing, Evaluate dan Plan.
            Keempat-empat peoses tersebut dijalankan bagi memenuhi beberapa persoalan:
a)      Wants (kehendak, keperluan dan persepsi)
·         Apa yang diingini?
·         Apa jalan keluar bagi sesuatu masalah?
·         Apakah gambaran kualiti kehidupan dan perhubungan yang dikehendaki?
b)     Doing (Terarah dan Lakukan)
·         Apa yang perlu dilakukan (tindakan, fisiologi, perasaan dan pemikiran)?
·         Bila tindakan perlu dilakukan?
·         Apakah perasaan dan emosi ketika melakukan sesuatu?
·         Bagaimana kesan terhadap kesihatan?
c)      Evaluate (penilaian)
·         Perkara yang sedang dilakukan, adakah akan berjaya mencapai matlamat?
·         Adakah perkara tersebut berada dilandasan yang betul?
·         Sejauhmanakah kita benar-benar berusaha mencapai matlamat?
·         Adakah kita berada pada tahap yang benar-benar dapat memberikan komitmen?
d)     Plan (perancangan)
·         Apakah perancangan yang dilakukan bagi mencapai matlamat tersebut?
·         Adakah perancangan itu jelas dan mudah difahami?
·         Bagaimana untuk mengukur pencapaian tersebut?
·         Bolehkah perancangan tersebut dilaksanakan segera?
·         Adakah perancangan berada di bawah kawalan?

Setelah menjawab soalan-soalan berikut, guru perlu menyediakan satu perancangan khusus bagi mengatasi masalah tingkahlaku mereka.


CARA MENGATASI MASALAH PENYALAHGUNAAN MASA DI KALANGAN GURU MENGGUNAKAN TEORI PILIHAN DAN TERAPI REALITI
Isu penyalahgunaan masa di kalangan guru-guru dapat diselesaikan menggunakan Teori Pilihan dan Terapi Realiti. Namun, persoalan utama yang perlu dilalui oleh guru ialah adakah mereka mahu mengubah tingkahlaku mereka kepada sikap yang lebih baik?
            Teori Pilihan membincangkan bagaimana individu itu bertingkahlaku dan mengapa mereka bertingkahlaku berdasarkan perspektif kawalan luaran, psikologi kawalan dalaman, dunia kualiti, keperluan masa, dunia pengertian, dunia sebenar, nilai dan pengetahuan, skala perimbangan, tingkahlaku keseluruhan, sistem tingkahlaku, identiti berjaya dan identiti gagal.
            Merujuk kepada teori ini, guru seharusnya mengkaji semula tingkahlaku mereka bagi mengenalpasti mengapa mereka menyalahgunakan masa mereka berdasarkan kepada faktor-faktor yang dinyatakan tadi. Guru hendaklah menetapkan kehendak kualiti yang ingin dicapai. Dalam kes ini, kehendak kualiti tersebut ialah mengisi masa senggang mereka di sekolah bagi mengelakkan masalah penyalahgunaan masa. Bagi memenuhi identiti berjaya pula, mereka akan mengalami rasa cinta terhadap kerjaya mereka, rasa dihargai dan keperluan-keperluan psikologikalnya yang lain. Namun begitu, kadangkala guru perlu melawan identiti gagal mereka seperti personaliti tidak seimbang, kurang keyakinan diri dan cepat putus asa. Sebagai seorang guru juga, mereka bertanggungjawab dalam memilih keputusan dalam hidup mereka. Setiap pilihan yang mereka buat adalah berdasarkan kepada keperluan asas mereka. Namun harus diingatkan, bahawa setiap pilihan itu mempunyai beberapa risiko tertentu. Maka guru seharusnya memilih tingkahlaku yang efektif sahaja agar dapat membentuk identiti berjaya.
            Terapi realiti pula adalah bagaimana kita dapat membantu diri kita dan orang lain. Terdapat empat proses dalam melaksanakan Terapi Realiti ini iaitu W(wants), D(directions),
E(evaluation) dan P(planning).
            Proses menyelesaikan isu penyalahgunaan masa ini dapat dilakukan seperti di bawah:
a)      Wants ( keperluan, kehendak dan persepsi )
Dibawah proses ini, guru hendaklah menentukan matlamat mereka dalam kehidupan. Matlamat utama mereka ialah menyelesaikan masalah penyalahgunaan masa. Masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih kecil. Maka guru hendaklah menggariskan beberapa matlamat yang lebih kecil. Matlamat-matlamat tersebut ialah, menentukan aktiviti pada masa senggang, menepati masa apabila masuk ke dalam kelas, mendahulukan perkara yang lebih penting dan menentukan kaedah pengajaran terbaik yang perlu dilaksanakan di dalam kelas. Semua matlamat ini hendaklah ditulis dengan jelas di atas satu kertas yang mudah menjadi rujukan guru tersebut.

b)     Directions (  terarah dan lakukan )
Dalam proses ini pula, pengalaman masa lampau perlu dilihat untuk membentuk masa hadapan. Beberapa perkara perlu dilihat semasa proses ini berlaku. Dari segi perasaan, guru hendaklah benar-benar cuba untuk memfokuskan diri mereka untuk mencapai matlamat tersebut. Ini bermakna mereka perlu menyediakan diri mereka dari segi emosi agar matlamat tersebut dapat dicapai. Dari segi emosi pula, sokongan keluarga tidak kurang pentingnya. Selain itu, guru juga hendaklah mempunyai pemikiran yang positif dan sentiasa yakin bahawa matlamat mereka akan tercapai.

c)      Evaluation ( penilaian )
Guru hendaklah memikirkan bahawa adakah matlamat mereka akan tercapai ataupun tidak tercapai. Oleh sebab itu, guru hendaklah memikirkan beberapa halangan yang akan dihadapi oleh mereka untuk mencapai matlamat yang diingini. Halangan yang paling besar adalah datangnya dari diri mereka sendiri. Dalam kes ini, motivasi intrinsik memainkan peranan yang paling penting untuk menyelesaikan masalah mereka. Maka guru perlu memikirkan langkah yang terbaik untuk meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Halangan yang seterusnya datang dari keluarga guru itu sendiri. Perkara yang baik perlu mendapat sokongan dari keluarga sama ada pasangan, anak-anak mahupun ibu bapa. Sokongan dari pentadbir dan rakan sejawat tidak kurang pentingnya.

d)     Plan (perancangan)
Setelah membuat penilaian dan menyenaraikan matlamat, guru perlulah membuat perancangan tindakan yang ingin dilakukan. Senarai yang dibuat perlulah mendahulukan perkara yang lebih penting dulu. Pada masa yang sama, guru perlulah sentiasa menanamkan azam yang kuat untuk melakukan aktiviti tersebut demi mengatasi masalah penyalahgunaan masa. Guru hendaklah melakukan muhasabah diri agar dapat memikirkan perkara yang dilakukan adalah adalah kea rah kebaikan. Antara aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini ialah:
a.       Masuk ke kelas awal dan keluar tepat pada masanya.
b.      Melakukan reflesi pengajaran dan pembelajaran.
c.       Berbincang dengan Ketua Panitia dan rakan-rakan sejawat mengenai hal-hal pengajaran dan pembelajaran.
d.      Meneroka maklumat baru dari internet atau jurnal-jurnal pendidikan.
e.       Menjalankan penyelidikan tindakan.
f.       Memberikan latihan yang mencukupi dan memenuhi standard kecukupan.
KESIMPULAN
Secara keseluruhannya, guru perlu memahami bahawa penyalahgunaan masa adalah melanggar etika profession perguruan. Bukan itu sahaja, penyalahgunaan masa juga melibatkan hukum agama yang mengundang kepada rezeki yang halal.
            Sebagai guru, seharusnya kita menggunakan masa yang diperuntukkan kepada kita dengan perkara-perkara yang dapat memberi faedah yang berguna untuk pelajar-pelajar kita. Sebagai guru, kesedaran terhadap penyalahgunaan masa sangat penting dan perlu diberi perhatian.BIBLIOGRAFI

1.      Ahmad Jazimin Jusoh. (2007). Aplikasi terapi realiti dalam sesi kaunseling. Kertas kerja yang dibentangkan pada bengkel kaunseling sekolah kebangsaan pada Oktober 2007. Anjuran USIM, UKM, Kementerian Pelajaran Malaysia dan PERKAMA.

2.      Amla Salleh, Zuria Mahmud & Salleh Amat. (2006). Bimbingan dan kaunseling sekolah. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

3.      Institut Integriti Nasional. (2007). Pembentangan Kertas Kerja : Masyarakat Malaysia Berintegriti Melalui Sistem Pendidikan. Diakses pada 7 Mei 2011, dari http://www.iim.com.my/v3/download/06-09-07%20Seminar%20Integriti%20_3_.pdf.

4.      Larson, LaFasto.(1989). Teamwork: What Must Go Right/What Can Go Wrong. Sage Publications.

5.      Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia . (2008).Lampiran Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2008 : Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan. Diakses pada 7 Mei 2011 dari http://arcadia.mampu.gov.my/mampu/pdf/lampiran_pkpa012008.pdf

6 comments:

bobhandburry said...

Salam kunjungan.. blog yang menarik.. singgah la ke blog saya ;)

http://www.zuwairiaiman.com

mamadynamuish said...

tqvm...

HaemeNetworks&Co™ said...

UPAH ASSIGNMENT MURAHHHH DAN TERBAEKKK!!!


Layari http://jobassignment.blogspot.com/ SEKARANGGG!!!!!!!!!

khairil azwan Ab kadir said...

Seronok baca dan guna dalam mesyuarat guru .

Adi Nur Aidil Ali said...

Teori utopia utk sekolah yg tiada masalah disiplin murid, kekurangan kemudahan asas & teknologi serta tiada kerenah birokrasi pengurusan sumber maklumat & perekodan murid dll

Adi Nur Aidil Ali said...

Teori utopia utk sekolah yg tiada masalah disiplin murid, kekurangan kemudahan asas & teknologi serta tiada kerenah birokrasi pengurusan sumber maklumat & perekodan murid dll

Post a Comment